Počas posledných päťdesiatich rokov boli z hľadiska koncilového chápania preskúmané mnohé stránky homílie, či už v učení magistéria Cirkvi, alebo v dennej skúsenosti tých, ktorí vykonávajú kazateľský úrad. Zámerom predkladaného direktória je predstaviť cieľ homílie, ako ho opisujú dokumenty Cirkvi, počnúc Druhým vatikánskym koncilom až po apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium, a na základe týchto zdrojov ponúknuť kazateľom sprievodcu pre správne a efektívne plnenie ich úlohy. V dodatku k direktóriu sú uvedené odkazy na najdôležitejšie dokumenty, ktoré svedčia o tom, že chápanie koncilu sa v priebehu nasledujúcich päťdesiatich rokov do istej miery zakorenilo a hlbšie rozpracovalo. Poukazujú však aj na potrebu ďalšej reflexie, ktorá má viesť k takej homílii, akú si želal koncil.

Pri uvedení do danej témy môžeme spomenúť štyri rovnako dôležité hľadiská, stručne opísané v koncilových dokumentoch. Prvým je, prirodzene, miesto Božieho slova v liturgickom slávení a jeho význam pre funkciu homílie (porov. CS 24, 35, 52, 56). Druhé hľadisko sa týka princípov katolíckej interpretácie Biblie, ktoré sformuloval koncil a ktoré nachádzajú svoje osobitné vyjadrenie v liturgickej homílii (porov. DV 9 – 13, 21). Tretie hľadisko sa týka dôsledkov takéhoto chápania Biblie a liturgie pre samotného kazateľa, ktorý tomu musí prispôsobiť nielen svoj prístup k homílii, ale aj celý svoj duchovný život (porov. DV 25, PO 4, 18). Napokon štvrté hľadisko sa týka potrieb tých, na ktorých sa obracia hlásanie Cirkvi, ich kultúry a životnej situácie, lebo aj tie určujú formu homílie, keďže jej funkciou je, aby poslucháči obrátili svoj život na evanjelium (porov. AG 6). Tieto stručne spomenuté, no dôležité hľadiská ovplyvnili katolícky spôsob kázania v desaťročiach nasledujúcich po koncile; ich pochopenie sa konkrétne premietlo do legislatívy Cirkvi a bolo hojne rozpracované a rozvinuté v učení pápežov, ako to jasne dokladajú citácie v tomto direktóriu a aj zoznam relevantných dokumentov, uvedených v druhom dodatku.

Prevzaté z druhého článku Homiletického direktória pre západný obrad.