mar 162018
 

Pred cukrárňou stálo dievčatko, pozeralo do výkladu na koláče a plakalo. Istý pán, ktorý šiel okolo a mal dobré srdce sa mu prihovoril: Neplač, ja ti kúpim nejaký koláč. A ona sa naň cez slzy pozrela a hovorí mu: Ja neplačem preto, že nemám peniaze, ale preto, že už nevládzem jesť a ešte je tu toľko dobrých vecí…

 

Stojíme pred dnešným evanjeliom ako pred výkladom. Nie tak celkom s cukrovinkami – to nebol Ježišov štýl – ale ako pred výkladom s najdôležitejšími vecami pre život a máme ich pred sebou veľmi veľa. Tak sa v tomto našom uvažovaní o vyvolaní Lazára z hrobu, zameriame na niektoré a iné necháme na inokedy…

 

Najlepšie bude si evanjelium podeliť na niekoľko častí. Navrhujem na štyri:

 

Ježiš nie je v Betánii.

Ježiš prichádza do Betánie.

Ježiš vyvolá Lazára z hrobu.

Ježiš sa odmlčí.

 

Ježiš nie je v Betánii – kde je? Mimo Izraela, za Jordánom. Tam dostal odkaz od Lazarových sestier:

 

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“

 

Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý a ty nie si pri ňom. Nie je nám blízke takéto vyjadrenie? Miluješ ma, ale keď je so mnou zle, keď prichádza trápenie nie si pri mne. Ježiš však nikomu nesľúbil, že bude mať pri ňom bezstarostný život, že sa mu neprihodí v živote nič ťažké. Naopak – sám hovoril, že kto chce ísť za ním, nech sa pripraví na bolesť, utrpenie, nech zoberie svoj kríž a nech ma nasleduje. Ježiš neprišiel odstraňovať prekážky za nás, ale prišiel ich spolu s nami riešiť. Navyše – z nášho pohľadu – si dáva načas. Nie je záchranár v tom zmysle, že skočí do sanitky a uteká kdesi, aby sa dalo ešte niečo urobiť. Aby sme neprišli neskoro. Záchranári vedia, že keď prídu neskoro, tak už sa môžu pobaliť a ísť, že život nevedia dať. Vedia niekedy zachrániť, uchrániť pred smrťou ešte na nejaký krátky čas, ale vrátiť do života, to nevie nikto z ľudí. Kristus sa neponáhľa, lebo on nemôže prísť neskoro. Pre neho nie je nikdy neskoro, on si je istý svojou mocou a keď nájde Lazára v hrobe je to to isté, akoby ho ešte našiel na posteli v dome – akurát budú musieť odvaliť kameň ale inak nič. Z ľudského pohľadu Ježiš mešká, ale zo svojho pohľadu Boha a človeka zároveň má všetko pod kontrolou.

 

Ježiš prichádza do Betánie. Prichádza do Betánie a sestry ho vítajú s jemnou výčitkou:  Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

 

Pane, keby som býval tu, môj brat by nebol zomrel. Obe sestry zopakujú vetu, ktorú si asi často hovorili sami pre seba, alebo jedna druhej. Pane, keby som býval tu, nebol by zomrel. Akokoľvek pekne táto veta znie, nie je pravdivá. Kristus neprišiel, aby odstránil z nášho života smrť. Zomrel mu – podľa tradície – sv. Jozef v náručí, ale zomrel. Ježiš neodstraňuje prekážky z nášho života. Smrť tu musí byť a v istom slova zmysle je darom. Čo sa zmenilo príchodom Ježiša Krista? Smrť už nie je hrozná. Veď tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení…  Pohľad na Boha, ktorý je tu preto, aby odstraňoval prekážky z nášho života je veľmi rozšírený, ale práve tak aj nebezpečný,  pokrivený, nesprávny.  Ježiš má všetku moc a má moc uchrániť pred smrťou, tak isto ako má moc vyvolať mŕtveho človeka z hrobu.

 

Ježiš vyvolá Lazára z hrobu. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.

Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“

Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“

Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou.

Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“

 

Vedome sa vyhýbame slovu vzkriesenie. Hovoríme o vyvolaní z hrobu. Niekedy môžeme padnúť do omylu ohľadom Lazára a myslíme si, že sa stalo to isté, čo potom s Ježišom Kristom. Ako bol vzkriesený Lazár, tak bol vzkriesený Kristus. To samozrejme nie je pravda. Lazár bol vyvolaný z hrobu, znova oživený, ale nie vzkriesený. Lazár musel znova zomrieť. Z tohto pohľadu mu jeho sestry až tak veľa nevyprosili. Lebo to už mal za sebou a mohol čakať v podsvetí na vykupiteľskú smrť Krista. Takto musel ešte ďalej žiť. A podľa tradície zomrel dosť strašnou smrťou… Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Lazár vyšiel z hrobu, ale ovinutý plachtami. Kristus ich nechal všetky v hrobe.

 

Ježiš sa odmlčí. Po tomto najväčšom znamení, ktoré urobil Kristus sa zrazu odmlčí a my počúvame reakcie na to, čo sa stalo. Reakcie boli dvojaké. Mnohí uverili, a veľrada sa práve vtedy rozhodla, že Ježiša zabije. Tá istá udalosť, mŕtvy Lazár stojí pred hrobom znova živý, ľudia to vidia na vlastné oči a predsa opačné reakcie. Uverili v neho a zabime ho. Viera je dar, ale ak sa raz naše srdce zatvrdí, Boh ho nemôže obdarovať. Stojí pri dverách a klope. Ľudské srdce môže tak stvrdnúť že ho do seba nevpustí. Preto často prosme: Pane daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia…

 

 

 

 

mar 092018
 

Jednou z možností dnešného Božieho slova je venovať sa evanjeliovému príbehu o uzdravení slepého človeka. Ale máme aj ďalšiu možnosť. A to vstúpiť do 3. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorá sa zaoberá 2 konfrontáciami. Najprv je to konfrontácia so Zákonom a to prostredníctvom farizeja Nikodéma, ktorý prichádza za Ježišom v noci. A potom je to konfrontácia s proroctvom a na scénu prichádza posledný prorok Starého zákona, Ježišov predchodca Ján Krstiteľ. Všetko nám to pripomína základné rozdelenie židovského náboženského života, z ktorého sme dosť skopírovali aj my kresťania. To rozdelenie má 3 oblasti: zmluva, chrám a zákon. Niekedy upadneme do pokušenia hľadať, ktorá z nich darúva človekovi život a tak vlastne môže nahradiť Boha. Zaujímavú myšlienku predkladá Silvano Fausti vo svojom komentári k Jánovmu evanjeliu, keď hovorí, že zmluva, chrám aj Zákon nevedú k Bohu bez prorockého slova, ktoré označuje ich zmysel. A ešte pritvrdzuje: Bez proroctva sa každá inštitúcia, aj tá najsvätejšia, vrátane kresťanských sviatostí, stáva fetišom: zmluva zostane bez vína, chrám bez Boha a Zákon bez Ducha. Z týchto „pozemských znamení“, ktoré mali odkazovať na Boha, mali byť prostriedkom sa zrazu stane cieľ, oni sa stanú cieľom pre seba samých a už neznamenajú nič. Proroctvo vždy hovorilo kriticky ku inštitúciám, nie preto, že by ich chcelo zničiť, ale im navrátiť ich pôvodný význam. Proroci sa usilovali brániť tomu, aby sa inštitúcie zbožšťovali a tak zaberali miesto, ktoré patrí iba Bohu.

Hlavnou témou teda bude otázka: čo je zdrojom života pre človeka? Kde to leží? Kto je za tým? Je to zmluva? Je to chrám? Je to Zákon? Sú to proroci? V konfrontácii s Nikodémom všeličo vyjde najavo. Poďme sa spolu pozrieť na text evanjelia:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Boži                                       Jn 3,14-18

V rozhovore s farizejom Nikodémom, jedným zo židovských predstavených, Ježiš spomína príbeh známy z histórie Izraela, ktorý sa nachádza v Knihe Numeri 21,4-9…. V tretej kapitole, v 14. verši evanjelista píše: „ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada“. Hady boli zoslané Bohom, aby potrestali židovský národ podľa klasickej schémy „trest – záchrana/odpustenie“. V Ježišovi je nám predstavená iná schéma – je tam len záchrana. Je tu teda aj podobnosť aj odlišnosť. Ježiš predstavuje Boha, ktorý je iný ako ho rozumejú farizeji. Predstavuje ho nie ako Boha, ktorý vyžaduje, ale Boha ktorý ponúka. Ponúka človekovi dary, ktoré nazývame plnosť života, alebo ináč večný život, až po to najväčšie, čo môže dať: seba samého. A keďže Boh ponúka seba samého a On je Láska, ponúka Lásku, ktorá nie je obyčajná. Ale k tomu sa dostaneme. Poďme najskôr k téme, ktorá je evanjelistovi Jánovi veľmi drahá a tu sa objavuje po prvý krát. Je tom téma večného života. Večný život nie je, ako to vyučovali farizeji, nejaká budúca prémia za dobré správanie v súčasnosti, ale rozmer života už v prítomnosti. A „večný“ sa nazýva nie pre svoje trvanie bez konca, ale pre jeho vlastnosť, ktorou je jeho nezničiteľnosť. A tento večný život sa netýka budúcnosti, ale môžeme ho mať už teraz. Ktokoľvek sa pridá k Ježišovi, smeruje k plnosti človeka, ktorá sa v ňom nachádza. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna…“,
Boh ktorý prichádza až do bodu, v ktorom ponúka seba samého „…aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Večný život, na rozdiel do toho, ako kázali farizeji, sa nezískava dodržiavaním zákonov, ani chodením do chrámu, ani odvolávaním sa na Zmluvu, ale prijímaním daru Lásky prostredníctvom zjednocovania sa s Ježišom. Ježiš sa tu zjavuje ako dar Božej lásky pre ľudí. Boh je láska, nie láska hocijaká, ale láska ktorá všetko vydrží!! A túto Lásku ktorá všetko vydrží vidíme na kríži. Tam je toho dôkazom. Vydržala všetku nenávisť, krivdu, zradu, opustenosť, neporozumenie, posmech, krutosť. Tam na kríži je vyvýšená. A nielen to. Ako taká sa ponúka každému z nás, aby sa ďalej v našich životoch zjavovala a sprostredkovávala. Aj my sme ju pozvaní vyvýšiť, pozdvihnúť v našich životoch, a neviem, či je niekde autentickejší priestor, ako keď nás život pritláča nejakým našim krížom. Vtedy môžeme reagovať ako ľudia, ktorých ľudská láska má svoje limity a spolu medzi sebou ako ľudia konštatujeme: tak to sa už naozaj nedalo riešiť ináč, to už by nevydržal ani svätý….a podobné výroky. Alebo veríme v to bláznovstvo, že každý deň nášho života je nám ponúkaná Láska, ktorá všetko vydrží. Chce prebývať v našom srdci. A hoci nás pri jej prijímaní a nechávaní jej stále väčšieho priestoru v nás čaká ešte dlhá cesta, už dnes môžeme začať. Už dnes môžeme zažiť, že cez odpoveď na túto lásku sa v nás rodí to tajomstvo, ktoré nazývame večný život.

Vráťme sa ešte na chvíľu k tomu, čo v tej vete “Boh tak miloval svet”, znamená to slovo „tak“. Boh nie je pesimista, presýtený ľudstvom, unavený a znechutený všetkými ľudskými slabosťami a omylmi a hriechmi a nevernosťami. ale je Bohom, ktorý je zamilovaný do ľudí. A je natoľko zamilovaný, natoľko miloval svet, „že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí …“

„Lebo Boh neposlal Syna na svet“, a tu nevraví „aby ho zavrhol“ ale je tu použité sloveso odsúdiť. Boh však nie je sudca, ale ten, ktorý dáva život. A syn takisto. Teda neposlal syna, aby odsúdil svet; toto bolo očakávanie farizejov, ktorí čakali Mesiáša, ktorý príde súdiť, oddelí dobrých od zlých, čistých od nečistých, ale nie Boha, nie Ježiša. Neposlal syna, aby súdil svet, ale „aby sa skrze neho svet spasil“

Neexistuje žiadne odsúdenie z Božej strany, z jeho strany je tu pozitívna ponuka života. Kto ju príjme má plnosť života; kto ju odmietne, pretože táto ponuka je v protiklade s jeho záujmami, proti jeho túžbam, ostáva v priestore smrti. Nie pre odsúdenie zo strany Boha, ale pre odsúdenie, ktoré si človek sám slobodne pre seba vybral. Človek sám seba odsudzuje, odmietajúc túto plnosť života, túto lásku. Odmietnutie plnosti života, ktorým je Ježiš, spôsobuje plnosť smrti. Toto je význam, ktorý nám predkladá evanjelista, toto odsúdenie sa stane zavrhnutím.

Na koniec tohto nášho premýšľania o tom, prečo vlastne má vyzdvihnutie Syna človeka taký veľký význam pre záchranu človeka a teda ja sveta si pripomeňme vetu, ktorá zaznie ako jedna z možností evanjelia budúcej nedele (Ján 12 kapitola.) Ježiš povie: „Až budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Modlím sa, aby nás stále viac priťahovala a dvíhala k sebe Láska na kríži, ktorá všetko vydrží.

mar 022018
 

Rozprával mi raz jeden kolega – kňaz, ktorý pôsobí na Morave, o jednej svojej ťažkosti. Má veľmi dobrých farníkov, ktorých má rád a zdá sa, že aj oni majú radi jeho. Často ho pozývali na návštevy – pri krstinách, oslavách, alebo len tak, na nedeľný obed… To je milé. V podstate milé je aj to, že si ho chcú uctiť. Keď už k nim na obed má prísť pán farár, tak sa snažia pripraviť to najlepšie a najslávnostnejšie jedlo. No a v tom kraji to je sviečková. Vynikajúca vec. Ale keď to má jesť každú nedeľu a niekedy aj medzi tým, nuž, zunovalo sa mu to. Spomínal: „Tak rád by som si dal aj niečo iné, obyčajnejšie… ale nechcem ich uraziť.“

Človek prežíva väčšinu svojho života ako dni všedné, na rozdiel od zvieratiek však potrebuje aj sviatky, dni výnimočné. Aj pre ducha, aj pre telo. Dobrá gazdiná sa vždy snaží variť dobre a zdravo. Avšak v nedeľu je to jedlo iné, slávnostnejšie. Aj telo má cítiť, že je to výnimočný deň. A len občas sú narodeniny niekoho v rodine… zas je to iné. A len raz do roka je štedrá večera. Keby však nebolo všedných dní, nevedeli by sme si ani sviatky vážiť  . To výnimočné má svoje čaro v tom, že je to výnimočné…

Budúcim kazateľom sa vštepuje do srdca zásada: Výnimočné prostriedky treba používať výnimočne (napríklad veľmi silné emotívne zaangažovanie sa, krik či rozplakanie ľudí, audiovizuálne pomôcky…). Keby to bolo stále, tak by to stratilo silu. A aj to obyčajné, bežné veľmi potrebujeme, sme ľudia…

Evanjelium tejto nedele nám Ježiša predstavuje veľmi, ale veľmi nezvyčajne.

Obraz Ježiša s bičom v ruke je čosi naozaj výnimočné. Naznačuje nám to, že išlo o čosi dôležité… Aj fakt, že túto epizódu z Ježišovho života spomínajú všetci štyria evanjelisti nám naznačuje, že to nebola len príhoda o tom, ako Ježiša raz ovládli emócie, ale že to obsahuje v sebe zásadné, kľúčové teologické posolstvo.

Isto nie je náhoda, že jediné, čo z takzvaného Ježišovho „skrytého života“, z celých tých vyše tridsiatich rokov poznáme, je príbeh, ako sa Ježiš stratil pri púti, a keď ho po troch dňoch našli v chráme, odpovedal na výčitku rodičov vetou: „Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť tam, kde ide o môjho otca?“

Chrám ako taký nebol vynálezom Izraelitov. Takmer všetky náboženstvá stavali chrámy svojim bohom. Ľudia z toho, čo mali k dispozícii, venovali nejaký dobrý pozemok bohu a tam postavili pre svojho boha to najkrajšie, čo dokázali. A verili, že tam božstvo prebýva, že ho tam môžu stretnúť, uctievať si ho a prinášať mu obety.

Jeruzalemský chrám bol postavený na želanie Boha samého. Stavali ho najlepší umelci a použili pri tom najlepšie materiály, aké mali k dispozícii. Vo Svätom Písme sú nekonečne dlhé a detailné opisy toho, aký chrám si Boh želá, ako ho majú postaviť, aké má mať rozmery… A sám Pán Boh garantoval, že tam bude špeciálnym spôsobom prebývať a tam ho budú môcť ľudia stretať.

Potreboval však všemohúci Boh dom, aby mal kde bývať? Potreboval všadeprítomný Boh nejaké mimoriadne miesto, kde ho ľudia budú môcť stretať a uctievať si ho?

Boh to isto nepotreboval, potrebovali to ľudia. A nielen Izraeliti, ktorí vo svojej  dobe tento chrám navštevovali, ale aj ľudstvo ako také… My dnes už vieme, že Jeruzalemský chrám, tak zásadný pre židovské náboženstvo, bol v skutočnosti len predobrazom toho pravého chrámu, ktorým bol Ježiš Kristus. Veď to on bol tým miestom na zemi, tým kúskom hmoty, kde naozaj prebýval pravý Boh. V jeho osobe mohli ľudia stretnúť Boha, zažívať jeho lásku, počuť jeho Slovo, nechať sa ním uzdravovať. Preto bol pre Ježiša dôležitý Jeruzalemský chrám a aj preto sa rozhodol riešiť a vyriešiť to problematické okolo neho.

Venujme sa teraz trochu dvom problémom, spojeným s chrámom. Ten prvý nám je pochopiteľnejší.

Ježiš pri čistení chrámu povedal: „Nerobte z domu môjho otca tržnicu.“

S kultom v chráme bol spojený veľký biznis. Do Jeruzalemského chrámu prichádzali židia a prozeliti z celého sveta. A využívali to na prinášanie obetí a platenie daní, určených Zákonom. Prinášali vtedy bežne používané peniaze Rímskej ríše. Na nich však bol obraz cisára, teda čosi, čo bolo zakázané ako modloslužba. Tieto peniaze do chrámu nesmeli. Tak pred vchodom pod schodmi bol veľký priestor, kde si v zmenárni ľudia mohli vymeniť svoje peniaze za špeciálne chrámové peniaze (samozrejme, že slušný poplatok). Zároveň si tam ľudia, prichádzajúci z diaľky, mohli kúpiť zvieratá na obetu – čo bolo lepšie, ako vliecť ich celú cestu z domu (a tiež za nekresťanské peniaze). Aký skvelý obchod to bol vieme z toho, že Jeruzalemský chrám bol vo svojej dobe najväčšou bankou, klenotnicou v celom Stredomorí, možno aj na svete. Keď bol v roku 70 rímskym vojskom dobytý Jeruzalem a zbúraný chrám, bolo odrazu v obehu toľko zlata, že v sýrskej provincii zažili čosi ako krach na Wall Street, hodnota zlata prudko klesla.

S takýmto „svätým obchodom“ Ježiš určite spokojný nebol s zakročil proti nemu.

Druhým problémom Jeruzalemského chrámu bolo, že hoci sa v ňom ľudia mali spájať s Bohom a zároveň to bolo miesto, ktoré malo zjednocovať Boží ľud, bol chrám aj miestom veľkého rozdelenia. Chrám bol obrovský a rozdelený na viacero sektorov. Pohania, malomocní a inak nečistí ľudia sa dnu nedostali, maximálne prišli po tú spomenutú zmenáreň. Ženy sa dostali do chrámu, ale len do vyhradeného sektora. Muži sa dostali ďalej. Najďalej sa dostali kňazi. A do veľsvätyne, oddelenej od ostatného priestoru oponou sa dostal len veľkňaz, aj to len raz v roku. A Ježiš prišiel odstrániť aj toto rozdelenie. V evanjeliách čítame, že v momente jeho smrti sa chrámová opona roztrhla. V liste Efezanom Pavol píše, že Ježiš zbúral múr rozdelenia. V ňom sme všetci jedno.

Poďme sa teraz pozrieť, aké posolstvo v udalosti vyčistenia chrámu nájdeme pre náš praktický život.

Ak by sme sa zastavili len pri problematike cirkevných peňazí a pri tých, ktorí na Cirkvi parazitujú, bolo by to možno populárne, ale isto povrchné a málo užitočné… Skúsme ísť hlbšie…

Ježiš bol veľmi citlivý na Jeruzalemský chrám, veď tento bol predobrazom jeho samého. Ale po jeho nanebovstúpení svet neostal bez chrámu…

Svätý Pavol nazýva kresťanov, že oni sú chrámom Ducha Svätého, teda chrámom Božím. Práve my, pokrstení, my máme byť tým privilegovaným kúskom vesmíru, ktorý je zasvätený Bohu, v ktorom všadeprítomný Boh mimoriadnym spôsobom prebýva. V nás majú ostatní ľudia stretať Boha, počuť ho, cez nás majú zažívať jeho lásku, cez nás majú byť uzdravovaní…

A podľa Ježišovho príkladu sa aj my máme starať o čistotu tohto chrámu.

Náš chrám nesmie byť miestom rozdelenia… na to pozor, lebo v tom zlyhávame často. Máme náš život podelený na sektor Boží a ten ostatný, náš život podelený na čas modlitby a na čas, kedy si na Božiu prítomnosť ani nespomenieme, na čas bohoslužby a ten ostatný čas, teda čas práce, obchodu, zábavy (často s pravidlami, v ktorých pre Božiu vôľu niet priestoru). Naozaj veriaci človek si Boha pustí všade a je pre neho všetkým…

Židia zhrešili tým, že si z náboženstva urobili obchod. Ale pozor, ani my nie sme voči tomuto imúnni. Aj my tak radi vstupujeme do obchodného vzťahu s našim Bohom. Pomodlím sa, aby som to a to získal. Dodržiavam pravidlá, aby som nebol trestaný. Toľko a toľko urobím a cítim, že si zaslúžim odmenu. Ale v pravom náboženstve niet miesta pre obchod. Milosť treba prijať ako nezaslúžený dar, nemožno si ju získať, ani kúpiť. Všetko spočíva len v tom, aby si človek uvedomil Božiu lásku a miloval.

Obraz Ježiša s bičom v ruke na nás robí isto silný dojem. Ale realisticky… Vyriešili sa týmto Ježišovým zásahom problémy chrámu? Ako to tam asi vyzeralo v na druhý deň? Ja si myslím, že presne tak, ako pred Ježišovým zákrokom.

Myslím, že aj v tomto nájdeme pre nás posolstvo: O čistotu Božieho chrámu sa treba starať denne. Je to úloha na celý život. A po tomto našom dnešnom stretnutí s evanjeliom môžeme byť do tejto upratovacej práce viac motivovaní.

feb 222018
 

Pri prechádzaní ponukou čítaní druhej pôstnej nedele sa mi zdá, že nachádzam dve prekvapivé príchute. Prvou je téma tajomstva zmŕtvychvstania, ktorá sa v prvej polovici pôstu môže zdať predbiehaním diania. Avšak prežívanie liturgického roka v Cirkvi nie je postupnosťou od seba oddelených skutočností, ale skôr jedinou udalosťou prítomnosti osoby Ježiša Krista medzi nami. Vzťah s touto osobou nám osvetľuje a už dnes nás pripravuje na to, čo prichádza neskôr. Ak o slávení Eucharistie koncilovým slovníkom hovoríme, že je predchuťou neba, teda dnešným pozvaním pre radosť vo večnosti, tak podobným spôsobom môžeme aj o udalosti Premenenia na vrchu hovoriť ako o predchuti zmŕtvychvstania. A bez výhľadu na túto udalosť by pôst nemal svoju pravú chuť.

Druhou zvláštnou chuťou tejto nedele je podľa mňa to, že by sme liturgiou ponúknuté jedlo mali stráviť v obrátenom poradí. Evanjelium, ako zvyčajný vrchol Bohoslužby slova, je dnes vovedením a vyvolaním otázky o zmŕtvychvstaní, keď sa apoštoli iba pýtajú, čo to znamená „vstať z mŕtvych“. Druhé čítanie, tiež otázkami, ale už aj naznačuje, čím nás po pôstnom očakávaní zmŕtvychvstanie obdaruje. Až prvé čítanie nám dá príklad viery…

Poďme však k čítaniam podľa obráteného poriadku a začnime príbehom z evanjelia.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. (Mk 9,2-10)

Apoštolom sa v udalosti na vrchu ukazuje prísľub zmŕtvychvstania, ktoré ešte nechápu, no už dokážu vnímať a ochutnať prvotiny jeho pôsobenia. Preto v mene troch učeníkov Peter vysloví to: dobre je nám tu. Chce stavať stánky, ktoré nám pripomenú aj stánok stretnutia počas putovania ľudu po púšti. V tomto stánku počas púte púšťou do zasľúbenej zeme nachádzal Boží ľud úľavu a radu pred ďalšou cestou. Aj pre apoštolov prichádza do času námahy potulného kázania chvíľa osvieženia. Je to pohľad za oponu. Vidia Ježiša v prítomnosti Eliáša a Mojžiša a ich rúcha žiaria nie pozemským jasom. Preto sú naším liturgickým oblečením biele rúcha, ktoré nám pripomínajú náš vstup za oponu pozemskej skutočnosti. Každé slávenie Eucharistie je pozvaním prijať nový život, ktorý nám Ježiš Kristus získal. Najprv za nás zomrel na kríži, aby potom Vstal zmŕtvych a večný život, ktorý patrí jemu, urobil darom pre nás. O tomto našom veľkom vyvolení hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom.

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás? (Rim 8,31b-34)

Preto je najvyšším svedectvom kresťana viera v Boha konajúceho cez zmŕtvychvstanie. To je tá najdôležitejšia udalosť dejín a nádej, na ktorú sa upína jeho život. Táto hodnota prevyšuje všetko ostatné a učí nás správne usporiadať celý náš pozemský život a všetky jeho hodnoty. Príklad konania Abraháma, keď ho v katechizme máme predstaveného ako praotca viery je krásnym vyvrcholením otázok o zmŕtvychvstaní. Všetky Abrahámove nádeje, ľudské i tie od Boha sa spájajú so životom jeho syna Izáka. Izák má byť nie len jeho dedičom, ale je aj nádejou, že bude jeho rod pokračovať a že bude požehnaním pre svet, tak ako to Boh sľúbil. Ako to však bude možné, ak bude Izák mŕtvy? Abrahám bol teda pripravený veriť, že Boh má moc život dať i vziať a že mu je možné jeho syna Izáka aj vzkriesiť!

Veľkosť Abrahámovej viery učí viere v Boha, ktorého treba poslúchať vo všetkom, až za hranice ľudskej perspektívy, aby sa mohla ukázať jeho veľkodušnosť. A práve tú nám príbeh ukazuje veľmi jasne, keď Boží posol zabráni, aby Abrahám vykonal obetu jednorodeného syna, ktorú už vykonal vo svojom srdci. Tento veriaci otec bol iba predobrazom Otca, ktorý skutočnú obetu pre našu spásu vykonal na svojom jednorodenom milovanom Synovi.

Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.“

Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu.

Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého prisahám taký je výrok Pána: Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“ (Gn 22, 12-13.16-18)

Dnes sme my pozvaní žiť z Abrahámovej viery. Kráčať vo viere, ktorá vidí poza ľudskú realitu a hranice. Je to cesta, ktorá nám ponúkne zastavenia v stánku osvieženia, ale vyžiada si aj ochotu k obeti. Na tejto ceste sa očisťuje tvoje srdce, aby si vedel očakávať naplnenie prisľúbenia vo večnom živote. Na tejto ceste istý čas kráčam s bratmi a sestrami, ktorí cestou viery napĺňajú  svoje životné úlohy. V týchto mesiacoch sme spoločne s ďalšími priateľmi a známymi v modlitbe s vierou sprevádzali jedného muža i jednu ženu, ktorí trpeli rakovinou. Jeden človek po ťažkom boji rakovine podľahol, cez druhého však chcel Boh ukázať svoju uzdravujúcu moc a choroba vo veľmi pokročilom štádiu pre lekárov nevysvetliteľne zmizla. Nad čím však začínam teraz ešte viac žasnúť je, že v jednom i druhom prípade Boh pripravil cestu, aby oni sami kráčali cestou viery a stali sa aj pre iných pozvaním veriť v Boha, ktorý je Pánom zdravia i choroby, smrti i života. Život jedného i druhého je pre mňa a verím, že aj pre iných, prekvapujúco silným pozvaním veriť v Boha, ktorý dáva nový život a koná cez Zmŕtvychvstanie…

feb 212018
 

Už rok a pol je projekt Večera u Slováka najdôležitejším produktom občianskeho združenia katolíckych kňazov 4 K. Začali sme vo vlastnej réžii za pomoci ľudí a techniky spoločenstva Espé, prvý polrok 2017 sme spolupracovali s TV Noe v ich priestoroch, s ich štábom i technikou. Od leta nakrúcame v spolupráci so Štúdiom Pajta v priestoroch chalupy „u Slováka“ v Detve. Tento prechod, ktorý nám na jednej strane otvoril dvere do ďalších televízií nás na druhej strane finančne silno zaťažil. Televízie reláciu preberajú zadarmo, pričom nás výroba relácie stála v druhom polroku 2017 viac než 6000 €. Všetci kňazi pritom od začiatku robíme bezodplatne, dávajúc do projektu najmä svoj čas spojený so štúdiom, prípravou, cestovaním a samotným nahrávaním. Celý projekt hradí 4 K, o.z. vďaka reklamným partnerom, sponzorom, 2% z dane, i drobným darcom. Budeme radi, ak sa stanete jedným z nich.

(SK0211110000001114982000)

 

feb 172018
 

Don Bosco hovorieval, že krik spraví málo dobra a dobro spraví málo kriku. Je to zaujímavá myšlienka, ktorá hovorí, že kto robí dobro, robí to väčšinou nebadane a tak, že to mnohí ani nezbadajú – drží sa toho, čo povedal Pán Ježiš: Keď dávaš almužnu nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Na druhej strane nám tento výrok pripomína aj to, že krikom, hnevom, nasilu  sa veľa dobra nepodarí spraviť. Niekedy to môžu byť rýchle riešenia, ale nie trvalé.

Potopa sveta o ktorej sa píše v knihe Genezis je toho dôkazom. Budeme dnes variť najskôr z vody potopy a potom sa zamyslíme aj nad evanjeliom svätého Marka, ktoré nás zasa vedie na púšť. Ale najskôr tá potopa. Všeobecne sa berie ako trest za zlo, ktoré sa na svete dialo, takže Boh oľutoval, že stvoril človeka. Potopa sveta sa spomína aj v iných literatúrach, ktoré sú podobné s biblickou správou a sú aj oveľa staršie ako je biblická správa knihy Genezis. Pisateľ ich poznal a mnoho z nich mohol čerpať, ale pohľad Biblie je úplne originálny. (Ide hlavne o Epos o Gilgamešovi)

V čom sa tieto texty zhodujú a v čom sa líšia?  Zhodujú sa v tom, že ľudstvo sa skazilo, prestalo poslúchať a treba ho potrestať. Všetko zahynie vo vlnách potopy. Niekoľko ľudí však prežije. V Biblii je to Noe, jeho žena a jeho synovia a ich ženy.

V čom sa Biblia líši od nebiblických správ? V zhodnotení potopy. V Genezis 6, 5 čítame ako Boh pred potopou hovorí: Zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené ku zlu, preto vyničím… V Genezis 8, 20 – teda tesne po potope – Boh hovorí: Zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené ku zlu, preto už nikdy nevyničím...  Otázka je, kto konvertoval počas potopy? Človek? Veľmi nie, pretože zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené na zlé. Tak pred potopou ako po potope. Nakoniec to vidíme na rodine Noeho, ktorá vôbec nie je exemplárna. Noe sa opije a jeden z jeho synov sa smeje z jeho nahoty… Kto teda konvertoval? Jedine Boh. Tým, že sa celý svet zaleje vodou, tým sa so srdcom človeka ani trochu nepohlo. Je stále také zlé ako bolo predtým, lepšie povedané, je stále naklonené ku zlu… Preto sa Boh rozhodne, že už nikdy nepôjde touto cestou. O tom nám hovorí prvé čítanie z knihy Genezis. Môžeme si ho vypočuť.

Genezis 9, 8 – 15

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“ A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Keď nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v oblakoch zjaví dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu s vami a s každou živou bytosťou, ktorá má telo. Nebudú už vody potopy a nezničia nijaké telo.“

Vylievanie hnevu na tento svet nie je riešením. Srdce človeka sa nezmenilo. Ľudstvo potrebuje niečo úplne iné. Boh uzatvára zmluvu, v ktorej sa jednostranne zaväzuje, že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. Jednostranne, to znamená, že nedáva podmienku. Ak budete dobrí, už nebude potopa. Ak ma budete poslúchať už nebude pustošenie. Jednoducho on to už nikdy nespraví. (Niektoré zmluvy sú postavené tak, že obrovskými písmenami máme výhody, ktoré nám plynú a úplne maličkými písmenami to, čo sa stane ako to nedodržíme…) Boh takto nepostavil zmluvu.

Ak vyliatie hnevu nie je riešením, tak potom čo je riešenie. Alebo lepšie povedané: Kto je riešenie? Odpoveď je jasná. Ježiš Kristus, nový Noe, ktorý si nepostavil koráb, ale prišiel medzi nás, aby žil s nami podobný vo všetkom okrem hriechu. Počatý, narodený, rástol, bol pokúšaný, umučený, pochovaný a zmŕtvychvstalý. Nový Noe ponorený úplne v tomto svete, ale nie z tohto sveta. Prišiel nás pozvať k viere a pokániu, aby sa nám nestalo niečo horšie ako je potopa sveta, aby sme sa sami nezaliali zlobou, hriechom… Vypočujme si text, ktorý nám o tom hovorí.

Marek 1 12 – 15

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

 Nie je to o tom, že si postavím koráb a budem sa dívať na vás zďaleka, ale skôr o tom, že sa ponorím do vášho sveta a budem vám pomáhať. Na začiatku som spomenul Don Bosca. Pred dvoma týždňami sme slávili spomienku na neho. On bol tiež príklad kňaza, svätca, ktorý sa ponáral do každodenných reálnych, ťažkých až krutých problémov a mladým z nich pomáhal von. Asi k tomu sme aj my všetci povolaní…

 

feb 082018
 

Všade okolo nás sa stretá dobro aj zlo, tma a svetlo, radosť a smútok, samota a spoločenstvo, život a smrť. Kedysi veľmi dávno (môžeme povedať aj v Starom zákone) si ľudia nevedeli poradiť ako zabrániť smrti, aby im neinfikovala život, tme aby nekazila svetlo, zlu aby nerušilo dobro. Vymysleli spôsob, ktorý v niečom pomáhal a ten by som nazval vyčlenením. To, čo bolo nakazené, čo bolo tmou, čo bolo zlom sa vylúčilo spomedzi ľudí v snahe o záchranu ostatných. Samozrejme aj s ľuďmi, ktorí už boli nakazení. Boli odsúdení na zánik. A všetko, čoho sa malomocní dotkli sa pálilo, aby z toho nevznikla nejaká nákaza.

Napriek tomu to nie vždy fungovalo. Spomeňme si, že práve pred 100 rokmi 1918 ľudstvo prežilo zatiaľ najničivejšiu pandémiu. Je známa pod menom Španielska chrípka. Odhaduje sa, že vírusom sa infikovalo 500 miliónov ľudí a na chrípku a komplikácie s ňou spojené v tom čase zomrelo 20 až 50 miliónov ľudí. Tu už je ťažko si pomôcť vyčlenením, keďže sa zdá, že nákaza je všade.

V knihe Levitikus 13-14 sú detailne predpísané spôsoby, ktorými mal kňaz, ktorý bol zodpovedný za prehlásenie niekoho malomocným, preskúmať problémy s ochorením kože postihnutého človeka. Rovnako kňaz bol autoritou, ktorá mala prehlásiť, že je niekto očistený, teda zbavený malomocenstva, čo sa pokladalo za podobný zázrak, ako vzkriesiť mŕtveho. Bol na to určený aj obrad, ktorým sa bývalý malomocný vracal do normálneho života. Len tak do zátvorky dávam, že ktovie koľkokrát ho kňazi použili. Ale to, že bol tento obrad je tiež výrazom nejakej viery v Boží zásah, dôvery, že zázrak sa môže stať. Pozrime sa spolu do 1. čítania kde je zachytená časť z vtedy platných pravidiel:

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Ak sa niekomu vyhodí na koži opuchlina, pľuzgier alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ‚Nečistý, nečistý!‘ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“                                                                                                Lv 13, 1-2. 45-46

Počuli sme ako jednoznačne bolo dané, čo majú ľudia robiť v prípade malomocenstva. Malomocenstvo malo dopad na život človeka nielen v oblasti zdravotnej, ale aj v oblasti duchovnej, či náboženskej, a tiež sociálnej a finančnej. Človek postihnutý malomocenstvom sa považoval za obradne nečistého a bol vylúčený z akéhokoľvek náboženského života. Ako vieme, všetci malomocní sa museli izolovať, žili sami v nejakej podobnej komunite v bezpečnej vzdialenosti od zdravých ľudí a to bol rozmer sociálny. Kdesi som čítal, že tá vzdialenosť bola približne 20 m a ak fúkal vietor tak 4x viac. Nemohli objať svoju rodinu, nikoho pobozkať. Ak sa niekto dotkol malomocného, alebo malomocný sa dotkol zdravého človeka, ten človek bol považovaný za nakazeného a obradne nečistého až kým to nepreskúmal kňaz. Samozrejme, že malomocní nemohli pracovať a tak si zarobiť na seba a boli odkázaní na starostlivosť druhých a na žobranie. Často aj ich rodina žobrala, najmä ak sa nakazil živiteľ rodiny.

Nám moderným ľuďom len pripomeniem dobre známy príbeh o pátrovi Damiánovi de Vesteur – a jeho misii na ostrove Molokai. Bieda na všetky strany a on tam priniesol Ježiša – svetlo a nádej. Vlastne napodobnil Ježiša. Ježiš prišiel na svet, ktorý sa možno už nápadne začínal podobať na jeden veľký „molokai – ostrov ľudí málo mocných voči hriechu. Prišiel a bol pripočítaný ku hriešnikom. Začlenil sa medzi ľudí ako nový Adam. Vykúpil svet a každému človeku ponúka spásu. Priniesol a prináša nové možnosti riešenia problému hriechu. A v čom je tá novosť? Nekončí to vyčlenením. Vôbec nie. Riešenie nie je len vyčlenenie, a potom prípadné zničenie. Riešením je znovu začlenenie! Do  takéhoto príbehu vstupujeme cez dnešné evanjelium:

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.                                                                                                   Mk 1,40-42

Zaujímavé je, že chorý neprosil: ak chceš, môžeš ma uzdraviť, ale očistiť. Samozrejme že, očistiť znamená uzdraviť, ale predsa očistiť je akosi priliehavejší termín, lebo zahrňuje nielen lekársky rozmer problému lež pridáva aj tie ostatné: sociálny, spirituálny, finančný. Sám Ježiš zaujímavo rozlíšil tieto dva pohľady na svoju službu ako aj na službu svojich učeníkov, keď ich poslal ohlasovať evanjelium: Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte Mt 10,8. Nešlo mu len o zdravie tela; veď to, že je človek uzdravený naopak mnohokrát dáva priestor na to, aby si postavil hlavu…

Ľudia kedysi tak ako aj dnes zápasili s otázkou: Prečo tento človek ochorel? Prečo práve ja? A bolo tu aj bude vždy pokušenie odpovedať, že je to trest za hriech. Treba dať pozor, aby sme nasilu nehľadali nejaké súvislosti našich hriechov a Božieho trestu alebo hriechu našich predkov. Skôr je tu rovina hriechu ako takého, ktorý neustále kazí tento svet, oberá ľudí o zdravie, už len z princípu, že hriech je netrafením sa do cieľa. Tým cieľom je Boží poriadok – kozmos (šperk). Hriech je naopak vytváranie chaosu, čo je opak kozmu. Poďme ale naspäť do príbehu.

Chorý zažil niečo neuveriteľné, Ježiš k nemu vystrel ruku a dotkol sa ho. Počuli sme, že sa Ježiš nad ním zľutoval. Božie zvíťazilo nad ľudským, svetlo nad tmou, poriadok nad chaosom, chorý sa uzdravil a bol očistený. Čakali by sme, že to pridá na kráse spomínaného Božieho šperku. Ale mýlime sa a poďme zistiť prečo:

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.                                                                                                                                                        Mk 1,43-45

Ježiš uzdravenému prísne povedal až pohrozil, aby ho dobre počúval a urobil to, čo od neho ten ktorý ho uzdravil žiadal. Ale vidíme, že uzdravený si nedal povedať. Robil si po svojom a hneď vyrábal problémy. A tak ľuďom komplikoval prístup k Ježišovi a ku spáse. Urobil Ježiša viac vylúčeným. Mohli by sme si tu uvedomiť zaujímavú pravdu, že prvým ohlasovateľom Ježiša bol neposlušný človek. Ale nerobilo to dobrú službu, lebo popularita priťahuje divákov, ale nevytvára spoločenstvo! Z toho všetkého vyplýva jedna veľmi zaujímavá otázka: Ako žiť s Bohom tak, aby sme ho druhým ľuďom nevzďaľovali ale približovali?

Bolo jedno dievča, nazvime ju Erika. Toto mladé neveriace dievča objavilo Boha v jednom z mládežníckych centier na Slovensku. Ježiš sa jej stal veľmi blízkym a ona rozmýšľala, ako ho priblížiť najmä svojmu otcovi, ktorý bol neveriaci. Rozhodla sa ponúknuť za obrátenie otca Bohu svoj život. Kňaz ktorý bol pri jej obrátení spomínal, ako mu raz zavolala z onkológie, kde sa jej život pomaly končil a prosila ho, či by ju neprišiel zaopatriť. V nemocnici na oddelení každého poznala po mene, a spolu pacienti, sestričky aj lekári prichádzali na jej izbu načerpať chuť žiť. Ako je to možné? Pretože, nosila v sebe zdroj života – Ježiša, Život. A dokázala ho približovať ľuďom. Zomrela ako 24 ročná a jej otec sa naozaj obrátil k Bohu. Boli chvíle, keď otec spolu s kňazom stáli nad hrobom tejto hrdinskej mladej ženy a modlili sa k Bohu a myslím, že vtedy sa Boh ešte viac približoval ľuďom tejto doby v našej krajine. Otec potom istý čas pomáhal a slúžil mladých v centre, kde sa obrátila jeho dcéra a kde sa zrodil aj príbeh jeho viery. O krátky čas zomrel. Odišiel k Bohu a za dcérou, chýbala mu. Myslím, že pre všetkých je to silný príbeh, aj preto, že sa udial nedávno a u nás na Slovensku. Ale ilustruje nám aké dôležité je prinášať Boha Ježiša bližšie k ľuďom, ktorí sú od neho ďaleko.

Modlím sa, aby naše slávenia nedeľnej fašiangovej eucharistie dodali tým, ktorí v Ježiša veria, silu prinášať ho bližšie k ľuďom. Ježiš je aj dnes dosť vyčlenený, zatláčajú ho do súkromia, akoby ani nepatril na verejnosť. A predsa jeho miesto je medzi ľuďmi, dokonca v ľudských srdciach a potom v ľudských vzťahoch. Maranatha! Príď Pane Ježišu!

feb 012018
 

Ústrednou témou Markovho evanjelia, ktorému sa zvlášť venujeme v tomto liturgickom roku je zjavenie, že Ježiš je Božím synom. Hneď na začiatku to zvoláva Boží hlas nad vodami Jordánu pri Ježišovom krste: „Ty si môj milovaný syn.“ Vo vrcholnej scéne evanjelia to vyznáva pohanský stotník pod krížom: „Tento človek bol naozaj Boží syn.“ Toto zjavenie vyjadruje nielen to, kým Ježiš bol a je, ale tiež, akým Ježiš bol.

Treba si uvedomiť, že v semitských jazykoch vyjadrenie, že niekto je niečí syn neznamená len a v prvom rade, že niekto bol niekým splodený, ale tiež a oveľa viac to, že niekto sa na niekoho podobá, hlavne vnútorne. (Môžeme si všimnúť napríklad, že apoštoli Jakub a Ján boli nazvaní  „synovia hromu“, tušíme, prečo…) V semitských spisoch stretávame neraz vyjadrenie: „Ty si môj syn“, keď otec s radosťou chce vyjadriť: ty si mi podobný, ty rozmýšľaš ako ja, ty vyznávaš moje hodnoty, k tebe sa priznávam, mám v tebe záruku pokračovania môjho diela… Ale nachádzame tam často aj vyjadrenie: „Ty nie si môj syn.“ Otec odmieta priznať sa k dieťaťu, ktoré sa mu nevydarilo… Vo viditeľnom Ježišovi, Božom Synovi, spoznávame neviditeľného Boha.

Svätý Ján v prológu svojho evanjelia napísal: „Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Určite aj v zmysle vnútornej podobnosti: zmýšľaním, vyznávaním hodnôt, pri rozhodovaniach, v láske…

Aby sme sa mu stávali stále viac podobnými, musíme sa od Ježiša neustále učiť.

V krátkom, ale bohatom texte z Markovho evanjelia nesledujúcej nedele sa môžeme od Ježiša poučiť, ako zvládať tak náročnú vec, akou je ÚSPECH.

Pred niekoľkými rokmi som mal veľmi silný zážitok. Bol som s jedným kolegom v mojej bývalej farnosti a niekoľko metrov pred nami kráčala po chodníku jedna staršia pani. Odrazu z ničoho nič padla na zem. Hneď sa k nej zbehlo veľa ľudí a začali ju kriesiť. Pribehli sme aj my. Spoznal som ju, chodievala do kostola… Ktosi zavolal záchranárov, ktorí so sirénami prišli v priebehu niekoľkých minút. Kolegu som poslal do fary po olej na pomazanie. Odrazu pri nej boli dva záchranné tímy: zdravotníci, ktorí sa starali o jej telo, merali jej pulz, tlak, okysličenie krvi a dostávali do jej krvného obehu podporné látky… A pri jej hlave sme boli my, dvaja kňazi, ktorí sme jej šepkali do ucha slová ľútosti nad hriechmi, jeden z nás jej dával rozhrešenie a sviatosť pomazania chorých… Bol tu však aj ktosi iný, kto sa snažil pomôcť, ako vedel: istá príbuzná odpadnutej pani sa pokúšala zboku vsunúť pod ňu svoj kabát. Jeden zo záchranárov sa na ňu obrátil: „Pani, prosím vás, čo to robíte?“ „Dávam pod ňu kabát, aby jej nebolo zima, aby neprechladla…“ „Nechajte to prosím tak, ona má teraz oveľa väčšie starosti, ako je prechladnutie…“

Pani pri prevoze do nemocnice zomrela…

Celá táto situácia a záchranárova veta vo mne potom ešte dlho rezonovali… Myslím si, že táto veta je výstižnou metaforou toho, aké to má Pán Boh s nami ťažké… Ak je náš život len zápasom o holé prežitie, ak je to len boj o to, aby sme nezahynuli v ťažkých hriechoch, ťažko ostane čas a priestor na ostatné veci, ktoré sú však tiež veľmi dôležité… Počas vojny či katastrofálnej povodne sa nebudujú krásne veci, robia sa len nevyhnutné záchranné opatrenia, aby sa zamedzilo väčším škodám…

Tak aj v prípade človeka, u ktorého celý život Pán Boh zápasí o holé prežitie, nemôže s ním budovať niečo nádherné.

Byť veriacim, naučiť sa vyhýbať ťažkým hriechom, chodiť do kostola a k sviatostiam, to už je veľký  úspech. Človeku to dá isto veľkú spokojnosť. Pozor, to však ešte nie je všetko… Treba tento úspech zvládnuť a budovať na ňom ďalej. Ak tomu tak nie je, dopadá to potom tak, že máme síce plný kostol ľudí, ktorí sú veriaci, ale nie sú moc iní, ako tí, čo do kostola neprídu… Jeden úspech teda ešte nie je víťazstvom.

Príkladov nezvládnutého úspechu v živote môžeme nájsť veľa. Napríklad v politike: koľkokrát vidíme, že ktosi je vynikajúcim v opozícii, získa si tak dôveru verejnosti, keď je však zvolený do zodpovednej funkcie a má robiť reálnu politiku, je niekedy ešte horší ako tí, ktorých predtým kritizoval. Alebo aj v Cirkvi sa koľkokrát stane, že niekto vynikajúco zvládol nejakú fázu svojho života, osvedčil sa, potom urobil „kariéru“, ktorú však nezvláda a narobí veľa škôd…Zo starej slávy sa prítomnosť úspešne žiť nedá!

Pozrime sa, ako Ježiš zvládal „úspech“ a poučme sa od neho.

V evanjeliu sme počuli, ako mal Ježiš za sebou jeden naozaj úspešný deň. Uzdravil Petrovu svokru, potom to spolu isto radostne oslávili a po západe slnka (teda keď sa skončil deň odpočinku – sobota), prišlo za ním k mestskej bráne celé mesto (a Kafarnaum bolo veľmi rušné, živé, dôležité mesto). On uzdravoval, vyháňal zlých duchov… Vieme si predstaviť, ako všetci jasali, tešili sa. Z majstrovho úspechu sa isto tešili aj apoštoli. Keď na druhý deň ráno prišlo zas veľa ľudí, začali apoštoli hľadať svojho učiteľa, ktorý sa kamsi stratil. Keď ho našli modliť sa v samote, hovoria: „Všetci ťa hľadajú!“ Akoby sme počuli radu, či výčitku: „Teraz sa tu zašívaš, keď máš taký úspech? Teraz, keď je o teba taký záujem? Teraz, keď ťa je treba?“ My to tak robievame tiež: Teraz sa nemôžem modliť, teraz na to nemám čas. Teraz mám toľko povinností…

A isto práve preto, že si Ježiš prekvapivo našiel čas na modlitbu vtedy, keď toho času naozaj nebolo, prekvapil svojich učeníkov a aj nás tým, že si bol vedomý, že terajší úspech nie je tým, prečo prišiel a oznámil im, že musia ísť ďalej.

A toto je Ježišovo tajomstvo a jeho rada pre nás: Aby človek nezabudol, na čo je tu a aby vytrval v kráčaní po Božích cestách, musí si nachádzať čas byť v tichu sám so sebou a s Bohom. Zdanlivo človek stráca čas, aby veľa toho času získal. Potrebujeme to. Uverme, nie sme dokonalejší, ako Boží Syn Ježiš.

Moja sestra sa učila na odevnej škole. Vrcholom sezóny a ich celoročného úsilia bola veľká módna prehliadka, keď verejne predstavovali svoje modely. Opísala mi, v čom bola ich módna prehliadka originálna… Tiež mali modelky, krásne dievčatá, ktoré však boli zo špecializovanej školy pre sluchovo postihnutú mládež. Od modeliek sa žiada, aby boli podľa možnosti pekné a aby na nich šaty dobre vyzerali. V tom nebol problém. Museli však tie šaty odprezentovať  ladným prejdením sa po móle v rytme hudby. A tu problém nastal. Ako ho však vyriešili? Každá modelka pred svojim vystúpením pristúpila k veľkému reproduktoru a priložili si naň dlane. Hodnú chvíľu snímala jeho vibrácie a tak sa vnútorne zladila s rytmom hranej hudby. Až potom vyšla na mólo a to takým spôsobom, že si jej handicap nikto ani nevšimol.

Myslím si, že to je veľmi výstižné prirovnanie k tomu, v akej situácii sa nachádzame my. Žijúc tu na svete za normálnych okolností nemáme tú schopnosť, byť v priamom kontakte s Bohom. A preto potrebujeme tie vzácne chvíle, kedy sme v tichej osobnej modlitbe sami a Bohom a zlaďujeme sa s jeho „rytmom“. Až potom sme schopní vykročiť do nášho života tak, že naše „vystúpenie“ bude bezchybné.

Tak to robil aj Boží Syn, ten najdokonalejší obraz Boha, ktorý je našim vzorom.

 

dec 082017
 

Opäť tu máme advent, začali sme nový liturgický rok. Každoročne sa to opakuje. Pripomíname si v advente udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, respektíve jeho verejnému vystúpeniu, potom na Vianoce si pripomenieme jeho narodenie a všetko vyvrcholí na Veľkú noc v znovusprítomnení jeho smrti a zmŕtvychvstania. Zdá sa, že sa stále točíme v kruhu, neustále dokola. Tento cyklus však by sa nemal podobať kruhu, ale skôr špirále. Keď sa neustále vraciame k tým istým udalostiam, malo by to byť neustálym prenikaním hlbšie a intenzívnejšie do tajomstva, poprípade ak chceme, stále vyššie a bližšie k Bohu. Aj dnešné naše stretnutie je jedinečnou príležitosťou k tomu.

Keď sa budúci kazatelia učia umeniu dobrej homílie, je im prízvukované, akú dôležitú úlohu zohráva dobre vydarený začiatok kázne. Nestačí len „nejako začať“. Má to byť pútavý úvod. Klasik slovenskej homiletiky profesor Vrablec používal rád prirovnanie: Úvod do kázne je ako nabrať ľudí do autobusu. Keď ich tam už máte, zaveziete ich, kam budete chcieť. Ak to premeškáte, možno ich už neskôr nezachytíte.

Zrejme to vedeli aj autori evanjelií, lebo každý z nich si dal veľmi záležať na tom, ako svoje evanjelium uvedie, hoci každý originálnym spôsobom. Počuli sme dnes, ako svoj spis začína evanjelista Marek.

Jeho evanjelium je najstaršie, bolo napísané pravdepodobne už v roku 68 v Ríme. On sám ešte ako mladík zažil Ježiša osobne, v dome jeho rodičov sa apoštoli schádzali, on sám potom strávil život sprevádzaním apoštolov na ich cestách. Apoštoli sa postupne vytrácali, zomreli aj Peter a Pavol. Kresťania druhej a tretej generácie už Ježiša nezažili a túžili mať jeho slová a skutky zapísané. Tak Marek vyhovuje ich prosbám a píše dielo, ktoré on sám nazval evanjeliom, teda radostnou, dobrou, či peknou správou.

Počuli sme: „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna.“ Aj iná kniha Svätého písma začína slovom začiatok, a síce úplne prvá kniha, Genezis, kde čítame: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem…“ Takto bol uvedený počiatok sveta, Marek tak uvádza počiatok nového sveta, ktorého sme súčasťou.

„Evanjelia Ježiša, Krista, Božieho syna.“ V tomto vyjadrení  je vystihnutá celá podstata zjavenia. Vidíme to aj v členení Evanjelia, ktoré okrem tohto úvodu má ešte dva vrcholy:

  • Vo vyznaní Petra, ktorý vedený Duchom Svätým vyznáva v odpovedi na Ježišovu otázku, za koho pokladajú syna človeka: „Ty si Mesiáš.“
  • A napokon vo vyznaní pohanského stotníka pod krížom: „Tento človek bol naozaj Boží syn.“

Ďalej Marek hneď pokračuje vystúpením Ježišovho predchodcu Jána Krstiteľa, ktorého predstavuje ako toho, ktorý naplnil proroctvo proroka Izaiáša. O čo v tomto proroctve išlo?

Izaiášovo proroctvo je rozdelené na tri časti. Prvé sa odohráva pred Babylonským zajatím, druhé je počas neho a tretie sa viaže na čas po jeho skončení. Náš text sa viaže na slová takzvaného druhého Izaiáša. Izraelský ľud je už štyridsať rokov v Babylonskom zajatí. Už nemajú nádej, že by to mohlo byť niekedy inak a zmierujú sa s osudom života vo vyhnanstve. Prispôsobujú sa, nesnívajú… Tu vystupuje prorok, potešuje Boží ľud a dáva mu nádej. Boh sám príde a zachráni vás. A to nečakaným spôsobom. Medzi Babylonom a Izraelom ležala veľká arabská púšť, ktorá bola pre vtedajších ľudí neprekonateľná. Ak by chceli odísť, išli by po existujúcej obchodnej ceste, ktorá tvorí trojuholník a smeruje na severozápad, až potom sa stočí na juh. A prorok sľubuje, že záchranca príde priamo, púšťou. Ľudsky nemožné, zrealizovateľné naozaj len Bohom. Človek mu však má pripraviť cestu…

Tejto úlohy hlasu volajúceho na púšti sa ujíma Ján Krstiteľ. Boh príde, ako záchranca, treba mu pripraviť cestu.

Naša kresťanská viera je úžasne jednoduchá, vo svojej realizácii však nesmierne zložitá. Nie však pre náročnosť morálnych požiadaviek, kladených na človeka, ale v tom, že sa od nás žiada zladiť zdanlivo nezladiteľné. A tu je jeden príklad takejto požiadavky. Boh prichádza ako záchranca. Spásu si nemožno zaslúžiť, nemožno ju kúpiť, treba ju prijať ako nezaslúžený dar z Božej lásky. Avšak od človeka sa očakáva práve príprava tohto príchodu, odstránenie prekážok, „vyplnenie dolín a zníženie kopcov“. Prijať  ako dar, zároveň však pracovať… Zlúčenie nezlučiteľného, paradox…

Podľa Jána prostriedkom tejto prípravy bol krst na odpustenie hriechov vyjadrujúci vnútorné obrátenie. Ľudia za ním prichádzali k Jordánu. Krst mal v sebe hlbokú viacdimenzionálnu symboliku. Niektoré z týchto symbolov sú nám jasné. Voda umýva, treba sa obmyť z vnútornej špinu, ktorou sme si znečistili naše duše. Ponorenie a vynorenie symbolizujú smrť a znovunarodenie. Ale pre Izraelitov to malo ešte jeden geografický význam. Jordán tvoril hranicu medzi krajinou pohanou a zasľúbenou zemou slobody. Spomeňte si, Mojžiš, ktorý ľud vyviedol z Egypta k sľúbenej slobode ich doviedol práve po rieku Jordán. A tak najhlbšia symbolika krstu bola práve táto. Ľud si mal uvedomiť, že nie je slobodný. Mal vyjsť zo zasľúbenej krajiny opäť von a znovu sprevádzaný Jánom Krstiteľom prebrodiac Jordán znovu vojsť do krajiny slobody.

A čo si z tohto posolstva zoberieme my? Aj my by sme si mali uvedomiť vlastnú neslobodu, v ktorej často nevedome žijeme. A zmierili sme sa s tým. Dokonca sme tam často i zdanlivo spokojní. Veľmi aktuálna situácia: Všimnime si vývoj, že čím sa našej krajine darí ekonomicky lepšie, tým máme prázdnejšie kostoly. Odrazu ľudia nepotrebujú Boha, majú iné istoty, inú náplň existencie. Zaujímavé bolo pozorovanie viacerých kňazov, že keď pred niekoľkými rokmi vypukla ekonomická kríza, začalo nám odrazu pribúdať ľudí v kostole. Dnes po kríze je trend opäť opačný…

Človek je súčasťou prírody. Ale okrem prírody má človek ešte aj to, čo nazývame kultúrou, alebo civilizáciou. Myslím tým žitie v spoločenstve, spoločenské štruktúry, delenie úloh, spolupráca… jednoducho civilizácia. A čím je civilizácia vyspelejšia, tým viac sa človek vzďaľuje od prírody, a ak sa to nezvládne, môže samotná (inak dobrá) civilizácia zničiť prírodu, či človeka.

Čosi podobné máme aj vo svete našich vzťahov, ktoré sú pre nás podstatné a určujúce, veď človek je spoločenský tvor. Máme však techniku, ktorá nám môže a má dopomáhať k osobnému rozvoju a budovaniu vzťahov. Keď to však nezvládneme, môže nás technika doviesť k vzájomnému odlúčeniu. Prestávame sa potrebovať a vzájomné kontakty ochabujú. Na zábavu a poučenie máme televíziu, rádio, proti pocitu samoty máme internet so sociálnymi sieťami, kde si nachádzame ilúziu priateľstva… Ak to nezvládneme, skončíme ako osamelí, zdeformovaní ľudia.

A podobne ak nezvládneme civilizáciu s jej prudkým pokrokom, skončíme ako ľudia bez Boha, žijúci v ilúzii, že ho nepotrebujú. A tak treba vyjsť von, naspäť k Jordánu a cestou pokánia opäť vstúpiť do živého vzťahu s Absolútnom, ktorý dá nášmu životu pravý zmysel a náplň.

Ježišových súčasníkov k tomu viedol prorok Ján Krstiteľ.

Aj my potrebujeme prorokov, ľudí mimoriadnych, napojených na Boha. Žijú mimo spoločnosti, aby spoločnosť privádzali späť na správny smer. Ján bol, môžeme tak povedať, čudák. Ale bolo to potrebné. Bol výnimkou, potvrdzujúcou pravidlo. Myslím, že pre kresťanský život je „normálnosť“ potrebná. Kresťania nemajú mať vlastnú kultúru, vlastný jazyk, nemajú žiť v getách. To je sektárske,možno príjemné, ale cudzie Kristovmu duchu, ktorý sa ako ozajstný Boh sal ozajstným človekom. My máme žiť v kultúre, ktorá nás obklopuje a nechať prenikať evanjeliom.

Aby sme však na našu „normálnosť“ nezabúdali, potrebujeme „nie normálnych“ ľudí, autentických prorokov.

Cirkev napríklad stále veľmi zdôrazňuje hodnotu manželstva a rodiny. Predsa však trvá na celibáte kňazov, ktorí majú byť akýmsi výkričníkom, výnimkou, potvrdzujúcou a utvrdzujúcou pravidlo.

Jeden kolega spomínal, ako navštívil jeden prísny mníšsky kláštor. Jeden starý múdry mních mu povedal: My mnísi sme vlastne pre svet nepotrební, nevyrábame, nerozvíjame spoločnosť ekonomicky. A predsa nás svet potrebuje, lebo mu poukazujeme na Boha a vyššie hodnoty.

Osvietenecký svet to nechápal a Jozef druhý zrušil mníšske kláštory ako nepotrebné. Ponechal len svetských kňazov a pastoračne aktívne rehole, ktoré mali byť šíriteľmi osvety a pokroku. A ukázalo sa, že to nebolo správne.

Proroci sú potrební. A o to silnejší je ich hlas, čím ich je menej.

Čítal som o jednom čínskom zberateľovi starožitností. Získal štyri veľmi vzácne, ojedinelé poštové známky. Tri z nich roztrhal, pričom však hodnotu tej jedinej zmnohonásobil.

Čo si teda z nášho dnešného evanjelia odnesieme? Dávajme si pozor, či žijeme naozaj slobodní v „zasľúbenej krajine“, či nie sme len v púšti, v nejakej ilúzii slobody, ktorú sme si sami vytvorili, v ktorej vlastne nepotrebujeme ani človeka, ani Boha. A keď stretneme proroka, ktorého si z času na čas Pán povolá, buďme zaň vďační a počúvajme jeho hlas volajúci našou púšťou: „Pripravte cestu Pánovi.“

 

dec 072017
 

V utorok som sa v Bratislave, na hrade, zúčastnil otvorenia výstavy o majstrovi Pavlovi z Levoče. Bol som pozvaný, lebo výstava sa nesie v duchu historického kontextu a sú na nej prezentované aj iné sakrálne diela z tej doby, medzi nimi aj naša Prievidzská gotická monštrancia. Viete o akú dobu sa jedná a aké má majster Pavol tohto roku výročie?

Okrúhle – je tomu 500 rokov, ako ukončil práce na svojom najznámejšom a najväčšom diele – hlavnom oltári kostola sv. Jakuba v Levoči. Na oltári Panny Márie a sv. Jakuba pracoval s rôznou intenzitou pravdepodobne 10 rokov. Samozrejme nie sám. Spolu so svojimi spolupracovníkmi však vytvoril najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete!

Poďme však k samotnému majstrovi Pavlovi – viete kedy a kde sa narodil? Nevedia to ani odborníci. Vieme len že do Levoče prišiel po roku 1500. Pravdepodobne už mal po tridsiatke. Zomrel okolo roku 1540, tiež nevieme presne kedy. Aj o autorstve spomínaného fantastického diela vieme len z epitafu, v ktorom o ňom ako o zhotoviteľovi oltára píše manžel jeho vnučky v nasledujúcom storočí. A pritom aký talent a aký umelecký výkon…

Napriek svojej šikovnosti a obrovskému dielu sa sám nepovažoval za výtvarného umelca. Bol len vedúci remeselnej rezbárskej dielne. Kvalitu tohto geniálneho umelca však dnes obdivuje celý svet.

Prečo to spomínam práve dnes, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie? Vôbec nie preto, že oltár je zasvätený okrem apoštola aj Božej matke, ktorej socha je na ňom centrálne umiestnená. V ostatných dňoch skôr uvažujem o úžasnej podobnosti jeho životnej cesty, či osudu s osudom Ježišovej a našej matky.

Vo svojej dobe to vôbec nebola slávna žena. Žila v kruhu svojej rodiny v Nazarete a po Kristovom vykupiteľskom diele v kruhu jeho učeníkov a prívržencov. Určite tam požívala ako Majstrova mama patričnú úctu, ale kto ju vnímal ako Bohorodičku, Božiu matku? Tento titul jej cirkev dala až v 5. storočí. Jej nepoškvrnené počatie bolo prijaté za článok viery až v roku 1854 a nanebovzatie v polovici minulého storočia. Aj keď všetky tieto veci, vlastne celá cirkevná náuka o nej, vychádza z biblických textov, v skutočnosti ich je veľmi málo.

Preto mi Panna Mária mi pripadá ako umelec, ktorý sa vo svojej skromnosti nepovažoval za umelca. A svedčí o ňom hlavne jeho dielo. Čo je však dielo Márie? Predsa jej syn!

Náš Vykupiteľ a Pán. Aj preto väčšina jej titulov, ba vlastne celá úcta voči nej vychádza z miery poznania jej Syna. Zo vzťahu k nemu. Z viery v neho.

Pravda viery o jej Nepoškvrnenom počatí, ktorú si dnes pripomíname, nám hovorí o jej predpokladoch k vytvoreniu tohto diela. O talente, ktorý jej Boh dal. O harmónii a kráse jej ducha, ktorý nebol znečistený, poškvrnený hriechom. Takýto človek mal na svet priviesť najkrajšieho, najdokonalejšieho syna človeka, ktorý je aj synom Boha. Mal a priviedol. Mária využila to čo dostala. Ukázalo sa to nielen pri anjelovom zvestovaní, ale aj pri mnohých ďalších udalostiach. Najviac však na tom, aký bol Boží, ale aj jej syn. Cez neho, na ňom vidíme, ako ho vychovávala, čo mu vštepovala, k akej láske ho viedla. Ježišov obraz, ktorý vidíme v evanjeliách, „kreslila“ aj ona.

My to berieme ako samozrejmosť, ale nemuselo to tak byť. Poznáme to z ľudského života, ba neraz z vlastnej skúsenosti. Koľko talentov sme premrhali, koľko darov nevyužili, ba dokonca zneužili…

Majster Pavol mal tri deti. Dve dcéry a syna Lukáša. Predpokladáme, že prirodzene zdedil umelecký talent i šikovné ruky. Avšak v noci 18. júna 1537 spolu s iným mladým mužom na Levočskom námestí napadli nič netušiaceho mladého sluhu z Krakova a zabili ho. Následne z mesta ušli. Viac o ňom nevieme. Mohol to byť majster Lukáš a stal sa vrah Lukáš.

Verím, že dnešný sviatok nás osobne bude inšpirovať, aby sme podľa vzoru svojej Matky čo najlepšie využili to, čo sme od Boha dostali. Svoje talenty, schopnosti. Že chceme a budeme zo seba tvoriť krásnych, harmonických ľudí, ktorí budú pre iných obohatením a povzbudením. A že to budeme robiť skromne, v pokore, nie preto aby nás niekto chválil. Nech nás chváli naše dielo. To, čo po sebe zanecháme.

Je tu však ešte väčší cieľ. Stretnúť svoju Matku a možno aj majstra Pavla v omnoho väčšej kráse, než ju zobrazuje Levočský oltár.