Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

POSLANIE KŇAZA

Učiť– prorocké poslanie

Slovo „prorok“, „prorokovať“ sa často považuje za ekvivalent k slovu „predpovedať“ alebo „predvídať“. Už v Starom Zákone boli ľudia, ktorých nazývali prorokmi, napr. Eliáš, Ezechiel, Daniel, Jeremiáš atď. Isteže, niekedy títo ľudia z Božieho vnuknutia predvídali budúcnosť, ale ich hlavnou úlohou bolo vyučovať ľudí Božím veciam; napomínať ich, ak robili zlo, a zvestovať im Božie slová.

Posväcovať- kňazské poslanie

Poslanie posväcovať kňazi uskutočňujú predovšetkým vysluhovaním týchto sviatostí. Cez ne dostáva človek milosti potrebné pre dobrý život v spoločenstve s Bohom a silu na odolávanie pokušeniam zlého ducha. Okrem toho kňaz môže vyslúžiť rôzne požehnania a sväteniny, ktoré tiež môžu priniesť duchovný úžitok.

Spravovať– pastierske poslanie

Pán Ježiš sám seba označil za Dobrého Pastiera (Jn 10,1-18), ktorý pozná svoje ovce a vedie ich do svojho ovčinca. Každý kňaz je tiež poslaný k určitému spoločenstvu ľudí, o ktorých sa má starať po duchovnej stránke ako pastier o svoje stádo. Každý kňaz je teda pastier, ktorý ukazuje cestu k Bohu.

VEČERA U SLOVÁKA

V istom čase existovala v Bratislave krčma “U Slováka”. Jej názov korešpondujúci s priezviskom moderátora, sme použili pre sériu videodiskusií o biblických čítaniach jednotlivých nedelí liturgického roka.

Formu dialógu totiž považujeme pre elektronické médiá (pre ktoré je relácia vyrábaná) za vhodnejšiu, ako formu príhovoru.Počalo sa to k nedeli 2. októbra 2016 na podnet istej televízie, ktorá však reláciu nikdy neodvysielala. Prvé tri mesiace sme vysielali len na youtube. Ďalších šesť mesiacov sme už vysielali aj na televízii NOE, ktorá v tomto čase zaisťovala i nahrávanie relácie.

K nedeli 2. júla 2017 sa projekt „narodil“. Výroba sa osamostatnila a reláciu sme ponúkli zadarmo všetkým záujemcom. Naďalej k nim patrí TV NOE, od septembra 2017 aj TV LUX a 4 slovenské regionálne televízie. Reláciu charakterizuje sloboda, neformálny prístup a rovnosť diskutujúcich, čo chce byť aj podnetom a podporou vnútrocirkevnému dialógu. Okrem členov nášho združenia 4 K sa na projekte podieľa i hosť Marián Bublinec.

Ako katolícki kňazi sa držíme Kristovho príkazu: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“ a robíme to bez nároku na honorár. Aj televíziám ponúkame reláciu bezplatne. Jej výrobu hradíme vďaka reklamným partnerom, sponzorom, 2% z dane, i drobným darcom, medzi ktorých patria aj niektoré farnosti, či kňazi osobne. Budeme vďační, ak sa stanete jedným z nich. Nakoľko máme ešte detský vek, radi si tiež dáme poradiť od našich kolegov. Podnety čakáme na knazi@knazi.sk.