Milí bratia a sestry,
tento rok by mali byť letné olympijské hry v Pekingu v Číne. Je to veľké podujatie, pri ktorom sa predstavia rôzne športy, rozdá sa mnoho medailí množstvu športovcov z viacerých krajín sveta. Je logické, že sa nestáva, že by všetky medaily získal jeden športovec. Dokonca sa ani nestáva, že by jeden športovec pretekal vo viacerých športoch. Vždy je to tak, že športovec športuje iba v jednej disciplíne, v tej, v ktorej je dobrý. Ak chce naozaj vyhrať, dá si záležať, aby bol v tom športe dôsledný, aby to bolo prvoradé pre neho, tvrdo trénuje, slovom venuje sa tomu telom i dušou. Má na to predpoklady, tak sa tomu venuje.

Dnes sme počuli o Jánovi Krstiteľovi. On mal predpoklady na to, aby sa stal dobrým „hlasom na púšti“. Predpoklad – to znamená, že sám Boh ho zavolal, aby sa stal jeho prorokom, aby pripravil cestu Pánovi.

A že bol v tom dobrý, to nám potvrdzuje spôsob jeho života – žil na púšti, postil sa, modlil sa. Keď prišiel z púšte medzi ľudí, znova robil len to, na čo bol povolaný – a robil to dôsledne. Obrazne sa dá sa povedať, že na púšti mal veľmi tvrdý výcvik, venoval sa iba tomuto „športu“, všetko ostatné zanechal. Vďaka tomu sa stal „vrcholovým športovcom“ a získal zlatú medailu, ba viac – veľké vyznamenanie z úst samého Pána Ježiša. Ježiš o ňom povedal pamätné slová, ktoré si častejšie pripomíname – nenarodil sa zo ženy väčší ako Ján Krstiteľ. Ale jedno z najväčších vyznamenaní sme mali možnosť postrehnúť aj v dnešnom evanjeliu. Ján hovorí so všetkou pokorou: ja vás krstím len vodou, ten, ktorý príde po mne, vás bude krstiť Duchom Svätým a mocou. Je veľmi pekné, až dojímavé, že sa nebojí postaviť Ježiša vyššie, ako je on sám. V tom vidno jeho veľkosť. Bol opravdivým k sebe i k druhým a Boh ho požehnával. O ňom sa píše, že už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. S jeho pomocou mohol potom Ján chodiť pomedzi ľudí a napĺňať svoje povolanie. Ak by človek totiž nemal vo svojom vnútri Ducha Svätého, tak by to povolanie od Boha napĺňať nemohol. Každý z nás bol už pokrstený. Ten krst už nebol iba krst vodou, ako bol Jánov, ale krst Duchom Svätým, už to bola sviatosť, pri ktorej skutočne zostupuje Duch Svätý na človeka a zostáva s ním, aby ho posilňoval. Problém nastane však vtedy, keď človek spácha hriech. Vtedy prerušuje kontakt s Duchom Svätým. Vieme však, že znova máme možnosť, aby sa ten kontakt obnovil – vo svätej spovedi. A tak máme tu na zemi nekončiacu možnosť prijímať znova a znova Ducha Svätého do svojho vnútra a znova a znova sa ním napĺňať. Je to vlastne taký akoby permanentný krst Duchom Svätým, jeho permanentné zostupovanie na nás. A že s ním sa dajú vykonať veľké veci, o tom svedčí Ján Krstiteľ a nespočetný zástup oslávených v nebi.

Všetky tieto tri veci, ktoré sme o Jánovi vymenovali, neboli len pre neho. Všetky môžeme dosiahnuť a napĺňať aj my, každý z nás. Všetci sme dostali totiž nejakú úlohu od Boha, ktorú máme splniť. Základné povolanie: manželstvo alebo zasvätený život. Potom ďalej sa to ešte viac mení na drobné: žiješ v rodine? Máš zodpovedne vychovávať deti. Učíš v škole? Aj tam máš odovzdať hodnoty tým, ktorých vyučuješ. Na každom mieste, kde sme, sa má vzývať meno nášho Pána Ježiša Krista, ako píše sv. Pavol do Korintu v dnešnom druhom čítaní. Všetci sme akoby na olympiáde, kde športujeme každý v inej oblasti, ale každý dôsledne, vo veľkom úsilí. Nech sa to deje vo všetkej pokore, vo vedomí si toho, že Boh je väčší ako my, my len pripravujeme pre neho cestu do svojho srdca i do sŕdc našich blížnych. No a nadovšetko – zostaňme spojení s Duchom Svätým. Boh nám ho ponúka a len s jeho pomocou sa dá dosiahnuť Božie kráľovstvo. Pokiaľ on s nami nebude, nebudeme môcť účinne šíriť Božiu radostnú zvesť.

Neďaleko vrchu Monte Cassino na inom vrchu žil pustovník menom Martin. Veľmi túžil byť dokonalý. Požiadal preto jedného kováča, aby ho prikul reťazou ku skale, aby sa mohol pohybovať len do určitej miery, aby tak mal čím menej príležitostí na hriech. Keď sa o tom dozvedel sv. Benedikt, ktorý žil na vrchu Monte Cassino so svojimi mníchmi, poslal niekoľkých za ním s odkazom: „Keď si Boží sluha, ku Kristovi ťa nemá pútať reťaz, ale láska. Božie dieťa je voľné a nie otrokom. Dobrovoľne slúži aj Pánu Bohu a v tom je jeho zásluha.“

Bratia a sestry, ani my nemáme byť prikutí reťazou, aby sme nehrešili, ale máme mať duchovné spojenie s Bohom cez Ducha Svätého. On je ten, cez ktorého sa dostaneme bližšie k Bohu a s ktorého pomocou lepšie odoláme pokušeniu. Len v spojení s ním a s jeho pomocou môžeme byť vyznamenaní „zlatou medailou“ v Božom kráľovstve. Amen.