Pred začiatkom sv. omše:

Bratia a sestry! Vitajte v Božom chráme, v našom farskom kostole, vitajte v deň spomienky na Poslednú večeru nášho Pána Ježiša Krista. Dnešnú liturgiu, ako aj celé veľkonočné trojdnie, Vás budem sprevádzať komentárom, ktorý pochádza z pera (vlastne počítača) nášho farára, ktorého mnohí poznáte aj ako moderátora relácie Večera u Slováka. Jej vianočné vydanie sa nahrávalo v tomto kostole. Boli na ňom prítomní všetci štyria pravidelní hostia. Aj veľkonočný komentár bude mať štyroch hostí, i keď iných a vlastne len pomyselných. Prvým sú liturgické smernice, obsiahnuté v rubrikách (praktických inštrukciách) Rímskeho misála, druhým slovenské Direktórium, kniha ktorá všeobecné normy zlaďuje z miestnymi zvykmi a dáva záväzné usmernenia pre našu krajinu, detailne a aktuálne usmerňuje náš liturgický život. Tretím je  sv. Ján evanjelista, svätopisec, ktorý výrazným spôsobom určuje dnešnú i zajtrajšiu liturgiu. Štvrtým prorok Izaiáš, ktorého poznáme nielen z adventu. Jeho texty budeme počuť zajtra i v sobotu.

Dnešný deň sa podľa rubrík misála (prvého hosťa) svätí olej na pomazanie chorých, olej katechumenov a krizma. Robí sa tak v osobitnej omši, ktorá sa má sláviť predpoludním. V centre našej diecézy, v Banskej Bystrici sa začala o 9.30 a predsedal jej diecézny biskup Monsiňor Marián Chovanec. Na jeho výzvu si prítomní kňazi (i náš farár a kaplán) obnovili kňazské sľuby.

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere, ktorú za chvíľu začneme prežívať, sa začína pri prázdnom svätostánku. Kým sa spieva oslavná pieseň, zvonia zvony. Potom sa odmlčia až do Veľkonočnej vigílie. Podobne i organ.

 

Po druhom čítaní:

Skôr než dáme slovo nášmu tretiemu hosťovi, dovoľte krátke predstavenie jeho osoby i diela, z ktorého budeme čítať.

Apoštol Ján bol synom galilejského rybára Zebedeja a Salome. S bratom Jakubom bol medzi prvými povolanými Ježišovými učeníkmi. Dostali meno Synovia hromu. Spolu s Petrom boli najprivilegovanejší medzi Dvanástimi. Tradícia ho stotožňuje s „učeníkom, ktorého Ježiš miloval“.

Už od polovice druhého storočia sa štvrté evanjelium pripisovalo práve jemu. Túto tradičnú mienku aj dnes zastáva väčšina exegétov.

Evanjelium podľa sv. Jána bolo napísané v Malej Ázii pravdepodobne medzi rokom 90 a 100 po Kristovi. Obracia sa na kresťanských čitateľov, ktorí už mali základné poznatky o Kristovi, aby im pomohlo k plnšiemu životu viery a lepšiemu poznaniu Ježiša Krista, Božieho Syna. Na rozdiel od synoptických evanjelií, kde Ježiš vystupuje ako ohlasovateľ a sprostredkovateľ Božieho kráľovstva, v Jánovom evanjeliu Ježiš zjavuje sám seba.

Ak teda sv. Pavol v prvom liste Korinťanom, z ktorého sme pred chvíľou čítali, spomína ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri ako známu vec už 40 rokov pred tým, ako Ján písal evanjelium, je logické, prečo to už Ján nespomína. Opisuje však inú udalosť, ktorá sa pri Poslednej večeri odohrala a ktorí bola tiež veľmi dôležitá. Ján totiž dobre vedel, na čom Ježišovi záleží, veď pri Poslednej večeri bolo jeho miesto po Majstrovej ľavici.

 

Po homílii:

Náš prvý hosť nám odporúča (teda rubriky Rímskeho misála píšu): „Ak je to z pastoračných dôvodov vhodné, môže sa konať obrad umývania nôh. Kňaz odloží ornát a príde k vybraným mužom, každému naleje vodu na nohy a utrie. Prisluhujúci mu pri tom pomáhajú.“

Obrad sa koná i v našej farnosti. Cieľom však nie je len rozšírenie, či zatraktívnenie liturgie, ale učenie sa Kristovmu postoju k ľuďom, najmä bratom vo viere. Učenie sa od Ježiša – pre kňaza i každého jedného z nás.

 

Po spoločných modlitbách – pred piesňou – teda na sprievod s obetnými darmi:

Ďalšia inštrukcia na dnešný deň v misáli je: „Liturgia Eucharistie sa môže začať obetnou procesiou, v ktorej veriaci prinesú kňazovi okrem obetných darov aj dary pre chudobných.“

V našom chráme ponesieme žetóny, ktoré si ľudia bez domova, či iní chudobní menia za obed v našej mestskej charite. Dostávajú ich od nás, ktorí sme si ich pre tento účel zakúpili. Nesieme aj zoznam dobrovoľníkov, ktorí im počas víkendov tento obed varili od začiatku roka. Okrem pokory sa totiž dnešný večer učíme aj žičlivosti a pozornosti.

 

Po modlitbe „po prijímaní“:

Podľa Direktória sa „teraz zoradí procesia na prenesenie Najsvätejšej sviatosti. Počas nej sa spieva hymnus Sviatosť tela tajomného (ktorý bude aj na našej projekcii). Veriacich treba vyzvať, aby po sv. omši Pánovej večere venovali v kostole určitý čas v noci primeranej poklone Najsvätejšej Sviatosti. Kým trvá poklona, možno čítať z Jánovho evanjelia kapitoly 13 – 17“, opisujúce Poslednú večeru.

Na poklonu v našom chráme máme priestor do 21.00.

O 22.00 sa v Mariánskom kostole začne pobožnosť krížovej cesty.

Zajtra je prísny pôst. Ráno o 8.00 sa na odporúčanie nášho prvého hosťa budeme v kostole modliť liturgiu hodín – Posvätné čítanie a ranné chvály. Obrady, ktorými budeme sláviť Utrpenie a smrť Pána, začnú o 15.00.