Nezatúžili ste tiež niekedy vypočuť si spoveď iných ľudí? Ale nie len z akejsi zvedavosti, či zvrátenosti… Len si vypočuť, ako sa spovedajú iní, aby sa človek mohol porovnať, či sa vlastne spovedá dobre… Aby sa mohol poučiť a inšpirovať… Bolo by isto zaujímavé smieť byť vpustený do intímnosti spovede či modlitby iných, zvlášť tých „Božích“…

Dnešné krásne evanjelium nám umožňuje nazrieť dovnútra modlitby samého Božieho syna, vidieť jeho priority, na čom mu záležalo, po čom túžil a akým spôsobom o to prosil svojho Nebeského Otca. Z mnohých vecí, ktoré by mohli byť užitočné a dôležité pre jeho Kráľovstvo a pre jeho rodiacu sa Cirkev je dominantnou jeho túžba po jednote jeho veriacich – aktuálnych, i tých budúcich. „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe…“

Naša skúsenosť nám dokazuje, že tu sa náš Spasiteľ nemodlil o maličkosť, naopak, je to moc náročná vec. Aké je náročné, aby sme boli zjednotení v bratskej láske… My, ktorí trpíme vlastnou nedostatočnosťou, hriešnosťou a aj neprekonanou pýchou, máme byť jedno s inými nedokonalými, hriešnymi a aj nie pokornými… Aj snívame po ideály – ale zdá sa nám, že s reálnymi ľuďmi to nejde. Ako to vyjadril jeden môj obľúbený český komik: Moje manželstvo by bolo dokonalé, keby nebolo mojej ženy!

Je veľmi ťažké prežívať jednotu spoločenstva, ale zároveň je to i nesmierne dôležité. V hre je veľmi veľa, v stávke je naša hodnovernosť, uveriteľnosť… Ježiš vo svojej modlitbe pokračuje slovami: „… aby všetci boli jedno…, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“

Hodnovernosť… Uveriteľnosť… Ako často pociťujeme my kňazi v hlavne v dnešnej dobe bezmocnosť, keď vidíme, ako sa nám postupne kostoly vyprázdňujú, v tom lepšom prípade nenapĺňajú. A pociťujú to i rodičia, ktorí túžia po viere pre svoje deti, tie sa však vo svojej slobode vzdialili od Boha a odmietajú sa vrátiť. A bezmocnosť pociťuje každý, kto si uvedomuje svoj krstný záväzok šíriť vieru do svojho okolia, ale nejde to…

Pred niekoľkými rokmi som mal zaujímavú skúsenosť. Spoznal som jednu slovenskú farnosť v vzdialenom zahraničí. Hoci tá farnosť nebola veľká, predsa však mala každý rok viacero dospelých mladých i starších ľudí, ktorí zatúžili po viere a pripravovali sa na krst. Jeden z dôvodov, pre ktorý boli takí úspešní bol aj tento: v ďalekej cudzine sa tam v slovenskom kostole každú nedeľu stretali na omši ľudia, ktorí v ďalekej cudzine mali takto jedinú a jedinečnú príležitosť stretnúť ľudí, ktorí hovorili tým istým jazykom a boli si aj kultúrne blízki. A kvôli jazyku a priateľom prichádzali aj takí, ktorí doma na Slovensku vieru nedostali. Spočiatku neprichádzali kvôli Bohu, ale keďže sa pravidelne stýkali s ľuďmi, pre ktorých bola viera dôležitá, vyvolávalo to v nich postupne otázky a neskôr i túžbu spoznať viac a začleniť sa naplno do tohto spoločenstva.

Myslím, že toto je cesta k úspechu: Pôjde to, ak sa nám podarí ponúknuť ľuďom to, po čom vedome, či podvedome túžia. A tým je určite aj jednota spoločenstva, v ktorom sa skutočne žije láska k blížnemu, spolupatričnosť, solidarita…

Uverme Ježišovi: ak to bolo tak dôležité pre neho, musí sa to stať aj našou prioritou.

Ako on, aj my musíme po tom úprimne túžiť. A táto túžba sa má prejaviť aj v našich modlitbách. A potom i v našich skutkoch, v prekonávaní samých seba a v prijímaní iných, hoci nedokonalých. Pôjde to len cez naše spojenie s Ježišom, ako to vyjadril on v pokračovaní svojej modlitby: „Otče…, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne.“

Nech nám k jednote dopomôže aj toto spoločné slávenie eucharistie, ktorá je tiež nazývaná „sviatosťou jednoty“, ako to vyjadril Ján Zlatoústy: „Čo vlastne je chlieb? Je to Kristovo telo. Čím sa stávajú tí, čo ho prijímajú? Kristovým telom; no nie mnohými telami, ale jedným telom. Tak ako chlieb je len jeden, i keď sa skladá z mnohých zŕn, ktoré sa v ňom, hoci ich nevidíme, nachádzajú, takže vďaka ich dokonalému vzájomnému spojeniu sa ich rozdielnosť stráca; takým istým spôsobom sme aj my spojení navzájom a všetci spolu v Kristovi.“

people