Audio homília

Neviem, či ste počítali dni, alebo týždne, ale Turíce aj tohto roku prišli presne 50. deň po Veľkej noci. Len či aj Vianoce prídu načas, teda 25. decembra? Zvestovanie Pána sme totiž tohto roku neslávili 25. marca, teda 9 mesiacov pred oslavou Jeho narodenia, ale až 4. apríla… Alebo sa Ježiško narodí predčasne? Myslím, že každému z nás je jasné, že ide o symbolické dátumy…

Je tu však aj úžasná súvislosť medzi Vianocami a zvestovaním na jednej strane a Turícami na druhej strane. Viac než zvyčajne  som si ju uvedomil tohto roku, keď čítame najmä Lukášovo evanjelium. Nielen preto, že on je autor väčšiny textov okolo Narodenia a súčasne autor Skutkov apoštolov, ktoré prinášajú správu o zoslaní Ducha Svätého, ale aj preto, že obidve knihy týmito udalosťami začínajú. Je tu podobnosť aj v tom, že jeden sviatok oslavuje zrod Spasiteľa v ľudskom tele, druhý zrod jeho mystického tela – Cirkvi. A pri obidvoch za zrodom stojí Duch Svätý. Ten podľa slov anjela Gabriela zostúpil na Pannu Máriu a spôsobil panenské počatie a dnes sme čítali, ako zostúpil na apoštolov a spôsobil počiatok ohlasovania.

Ak sa na tieto udalosti pozrieme podrobnejšie, môžeme vidieť aj to, ako Duch Svätý pôsobí. Obidve totiž prebehli v 5 fázach:

  1. Na začiatku je prekvapenie

Pri zvestovaní sa Panna Mária najskôr zarazila nad anjelovým oslovením a následne nechápe, ako sa to stane. A po Márii je zas situáciou i jej vysvetlením prekvapený Jozef.

Na Turíce sa síce apoštoli modlitbou pripravovali na príchod Tešiteľa, ale nevedeli kedy a ako. A stalo sa to náhle – prekvapivo. Následne bol ich rečou jazykmi a svojim porozumením prekvapený aj zídený zástup.

  1. Potom sa veci dávajú do silného pozitívneho pohybu.

Mária súhlasí a vydáva sa na cestu k Alžbete, ktorá ju víta ako matku svojho Pána. Jozef hneď ako sa po získaní informácie zobudí, privádza Máriu do svojho domu.

Peter vystupuje a hovorí svoju prvú kázeň. S úžasným poznaním ohlasuje kerygmu, základ viery: Ježiš, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený, je Mesiáš a Pán. Reakciou na ňu je bolesť v duši, obrátenie a krst troch tisícov ľudí. Je to zrod prvého spoločenstva kresťanov, ktorého život sv. Lukáš následne opisuje.

  1. Prichádza však aj negatívna reakcia.

Neprijatie mladého páru v Betleheme; Simeonova predpoveď utrpenia v chráme a snaha o fyzickú likvidáciu malého Ježiška Herodesom.

Väznenie apoštolov, výsluchy, bičovanie, kameňovanie diakona Štefana a rozpŕchnutie mnohých mimo Jeruzalema.

  1. Napriek týmto i ďalším reakciám Božie prisľúbenia sa napĺňajú.

Anjel pri zvestovaní hovorí, že to bude Boží Syn. To isté hovorí stotník pri ukrižovaní. A Matúš i Lukáš končia svoje evanjelia končia nanebovstúpením, o ktorom Marek konštatuje: „Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“.

Na začiatku Skutkov apoštolov, pred nanebovstúpením Ježiš hovorí apoštolom: „Budete mi svedkami až po samý kraj zeme.“ A kniha končí Pavlovym svedectvom v Ríme, v centre ríše, ktorá znamenala skoro celý známy svet.

  1. Pričom kruh sa neuzatvára, ale naopak, otvárajú sa nové perspektívy.

Lukáš končí svoje evanjelium návratom apoštolov do Jeruzalema. Sväté mesto sa následne v novej etape stáva svedkom ďalšieho Božieho pôsobenia, zoslania Ducha Svätého a rozoslania apoštolov do celého sveta.

To je začiatok Skutkov apoštolov, ktoré končia Pavlovym pobytom v Ríme, v novom večnom meste. Tam začínajú nové dejiny Božieho ľudu, ktoré ako členovia rímskokatolíckeho spoločenstva prežívame dodnes.

Z tohto porovnania, ale aj na základe pozorovania života Cirkvi a osobných skúseností sa odvážim tvrdiť, že pôsobenie Božieho Ducha je väčšinou podobné. Tých 5 bodov tam proste je. Tak to prežila i väčšina ľudí, ktorí boli majstrovskými dielami Ducha Svätého – svätci. Duch Svätý v nich bol duchom neustáleho pohybu vpred. Nechcel, aby niekde zastali, či už v prekvapení, alebo v jednostrannom pohybe, alebo len v chvále…

Dnešný deň teda nemusíme chápať iba ako výročie, oslavu príchodu Ducha Svätého. Môžeme ho chápať aj ako jeho predstavenie. I v tom, ako Boží Duch koná. Nemyslím navonok v zmysle znakov, ale vnútri človeka. Doň prináša nový život, ním hýbe. Čo sa samozrejme následne prejaví i navonok v postojoch, konaní človeka. Keď teda dnes prosíme o príchod, zostúpenie Oživovateľa,

  1. nebuďme prekvapení, keď naozaj príde a to inak, než čakáme.
  2. Neprekážajme pohybu, ku ktorému nás bude viesť, ale tešme sa z neho.
  3. Pričom buďme pripravení na odpor. Bez neho by to asi nebolo to pravé.
  4. Verme že Boh splní svoje prisľúbenia.
  5. A nezabudnime na posledný cieľ, na to, kam nás chce priviesť, na nebo.

 Medzi Zvestovaním Pána a oslavou jeho narodenia teda tohto roku nebude 9 mesiacov. Vianoce totiž budeme prežívať v ich čase, 25. decembra. Dôležité však je to, že ich oslávime.

Aj iné veci, najmä tie, ktoré sa dejú v našom živote v réžii Ducha Svätého nemusia prísť vtedy, keď ich očakávame. Môžu sa odohrať skôr i neskôr. Dôležité je, aby sme ich prijali a raz oslávili.

A tak ani nie je dôležité, ako dlho budeme na tejto zemi spolupracovať s Božím Duchom na svojej spáse, ako dlho budeme žiť. Dôležité je, aby sme spásu dosiahli, teda aby sme túto spoluprácu raz v nebi spolu oslávili. Amen.

-1