Bratia a sestry,
Každého z ľudí trápi budúcnosť. Čím lepšie sa zaistiť, pripraviť na zimu, na dôchodok, na ďalšie roky. Je dobré, keď myslíme na to, čo ešte len bude, čo nás môže postihnúť a je dobré sa na to aj pripraviť, aby sme neboli prekvapení. Z tohto dôvodu máme dokonca aj v Biblii knihu, ktorá hovorí o našej budúcnosti, o tom, čo sa stane v posledných dňoch a ako to bude vyzerať potom. Samozrejme, že táto kniha – Kniha zjavenia sv. Jána apoštola, píše len v náznakoch, v obrazoch. Dokonca o nej a o jej obsahu koluje aj veľa domnienok a povier.

Dnes sme ako prvé čítanie čítali úryvok práve z tejto zaujímavej knihy. Vykresľovala nesmierny, nespočítateľný zástup tých, ktorí stoja pred trónom Baránka, a anjelov, starcov, ktorí sa klaňajú Bohu.

Tento úryvok je veľmi zaujímavý pre mnohých – aj pre niektorých z tých, čo nepatria do katolíckej Cirkvi. Niekedy sa zvyknú aj odvolávať na počet spasených, ktorý sa tu udáva – 144 tisíc. Hovoria, že je akýsi limit, strop, viac ľudí sa do neba nevojde. Keby sme tento výklad zobrali vážne, bolo by to naozaj vážne… Do neba by sa dostal len veľmi maličký zlomok ľudí všetkých čias. Našťastie však vieme, že v Biblii je reč čísel symbolická, nie exaktná, ako ju my vnímame. Vieme, že izraelských kmeňov bolo 12. Počet 144 tisíc dostaneme vynásobením dvanástich kmeňov dvanástimi tisícami z každého kmeňa. Tento číselný údaj teda pozostáva z čísiel dvanásť a tisíc. Číslo dvanásť symbolizuje v Starom zákone Izrael a v Novom zákone nový Izrael, teda tých, ktorí uverili Bohu. Číslo tisíc zase predstavuje nespočetné množstvo, kvantum. Keby sme chceli teda číslo 144 tisíc preložiť do nášho jazyka, tak povieme, že je veľmi veľa ľudí, ktorí oslavujú Boha v jeho kráľovstve. Nemusíme sa báť, že by to bolo nejako limitované. Ide skôr o to, kto sa dostane do toho nekonečného zástupu vyvolených. Na to máme odpoveď v druhom čítaní, v poslednej vete: „Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.“ Sv. apoštol Ján hovorí o veľkej láske, ktorú nám daroval Otec. Tá láska spočíva v tom, že sa môžeme nielen volať Božími deťmi, ale že nimi naozaj aj sme. A tá láska spočíva aj v tom, že nám pripravil skvelú budúcnosť. A kto má nádej v neho, kto sa usiluje byť čistý, ten je spôsobilý dosiahnuť Božie kráľovstvo.

Všetci teda máme možnosť oslavovať Boha v jeho kráľovstve a byť oslavovaní spolu so všetkými svätými. Nie je to len pre niektorých, svätosť je pre všetkých. V zozname svätých sa nachádzajú králi, ale aj otroci, ženatí aj slobodní, vydaté aj panny, kňazi a biskupi, rehoľníci, miništranti, chlapci a dievčatá, robotníci aj roľníci a mnoho takých, o ktorých nevieme. Máme šancu sa pridať k nim a rozšíriť tento zoznam. Je to veľmi jednoduché – usilovať sa byť čistým, mať nádej v Boha, ako píše sv. Ján.

Chiara Lubichová, zakladateľka hnutia Focolare, rozpráva nasledujúci príbeh: „V roku 1978 zaklopal v Ríme na dvere, kde bývali dievčatá sympatizujúce s hnutím, ustráchaný a bezradný muž. Prosil ich o pomoc, lebo nemal z čoho zaplatiť nájomné a hrozilo, že na druhý deň ho majiteľ vyhodí aj s rodinou. Dievčatá bezradne na seba pozreli. Nemali toho veľa, ale po spoločnom súhlase otvorili zásuvku a dali mu všetky svoje úspory, ktoré mali. Dôverovali Bohu, že ich neopustí. Na druhý deň skoro ráno zazvonil telefón. Bol to ten istý muž, ktorý včera žiadal o pomoc. Povedal, že príde o 15 minút, ešte predtým, ako pôjdu do práce. Prišiel, ale bol to úplne zmenený človek. S radosťou im oznamoval: „Včera, keď som sa vrátil domov, manželka mi dala veľkú obálku, ktorá mi došla. Notár mi oznámil, že som dostal veľké dedičstvo, o akom sa mi ani nesnívalo. Chcel som sa s vami podeliť o túto veľkú radosť.“ Suma, ktorú im potom vrátil, bola dvojnásobná oproti tej, čo mu požičali.“

Bratia a sestry, ak my venujeme Bohu svoj život tu na zemi, Boh nám to nie dvojnásobne, ale mnohonásobne vráti. Ak skladáme svoju nádej v neho tu na zemi, ak žijeme s ním, ten život bude pokračovať. Bude to však život neporovnateľne krajší, život medzi množstvom všetkých tých, ktorí mu verili a dosiahli slávu svätých.

Amen.