V dnešnej našej dobe určite nie je jednoduché, byť veriacim a podľa viery aj žiť. To mi potvrdíte asi vy všetci, ktorí sa o to úprimne pokúšate. Rovnako však problematické – a možno ešte aj problematickejšie je, byť neveriacim, vieru celkom zavrhnúť. A tak sme svedkami toho, ako sa moderný človek v našej spoločnosti pokúša nájsť akýsi kompromis medzi vierou a neverou. Takých naozaj neveriacich nenájdeme tak veľa… Koľkokrát počujeme vyjadrenia ako: Ja verím, že tam hore NIEČO musí byť… Ja verím na dobro… Čo však učí cirkev, to moderný človek v celku alebo čiastočne odmieta. Je emancipovaný, je „nad vecou“, on sám si rozhoduje, čo je pravda, čo je dobré…

Človek pripúšťa existenciu Boha… avšak z evanjelia si vyberá len to, čo mu vyhovuje. K tomu pridá niečo Budhizmu, z iných náboženstiev, z rôznych filozofií, módnych trendov, ezoteriky, psychotroniky a iných moderných náboženstiev a k tomu veľa, veľa agnosticizmu a skepsy… Človek si vytvára vlastné, subjektívne, na mieru ušité náboženstvo, vytvára si boha na svoj obraz. Neklaňať sa však Bohu, ale človekom zhotoveným bôžikom je modloslužba, ktorú Sväté Pásmo tak radikálne odmieta.

Ak k sebe budeme úprimní, všetci sme vystavení týmto tendenciám a tomuto nebezpečenstvu a aby sme sa ním nedali strhnúť je užitočné, aby sme boli pevne ukotvení v tajomstve Vianoc – v tajomstve vtelenia sa Božieho Syna v Ježišovi Kristovi. V ňom sa nám Boh naplno zjavil, takže si nepotrebujeme vymýšľať božstvá a teórie o pôvode a cieli sveta a života, stačí nám prijať JEHO.

A tak sa nám ešte raz dnes predstavuje pred náš duchovný zrak vianočné evanjelium podľa Jána – jeho slávny prológ. Tento text, ktorý, evanjelista Ján začína svoje evanjelium, patrí k najkrajším statiam celého Písma. Autor sa tu venuje najpodstatnejším veciam, ide k jadru tajomstva, pokúsi sa vysvetliť nepochopiteľné, vyrieknuť nevysvetliteľné, a tak si pomáha obrazmi.

Najprv nám ponúka náhľad do vnútorného života Boha: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Skrz neho povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

Život je ďalším pojmom, ktorý používa evanjelista. A je to pojem, s ktorým každý máme skúsenosť… žijeme.. a žijeme radi… a máme z nášho okolia aj skúsenosť, že tento život sa môže aj skončiť, a to nás desí… Ale v ŇOM máme život. Aký je to však život, ktorý prináša Slovo? V čom spočíva? To, čo mi prekladáme ako život, mohli gréci vyjadriť dvojako: bios a zoe. Bios znamená život biologický, život tvora, pohybujúceho sa na tejto planéte. Vieme však, ako končí tento biologický život… Evanjelista však používa výraz ZOE, tiež život. ale život vnútornejší, život duchovnejší, ten, ktorý má do činenia s večnosťou a ktorý nekončí hrobom. Takýto život nám priniesol Boží syn.

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Prišiel na svet, ako svetlo. Svetlo nám umožňuje vidieť. Dobré svetlo nám umožňuje vidieť správne. Aké je to svetlo? Čosi zaujímavé môžeme vytušiť z opisu stvorenia sveta z knihy Genezis. V prvý deň Boh povedal: Buď svetlo! A oddelil svetlo od tmy. A až v štvrtý deň sa píše, že Boh stvoril slnko a mesiac… Svetlo, ktoré prináša slovo je asi iné, ako to, ktoré vidíme očami. Čo je svetlo, ako by sme ho zadefinovali? Je to istá forma energie, ktorá sa šíri priestorom. A dokážeme zadefinovať aj tmu? Nie. Tma je tam, kde niet svetla… Tma je teda nič. Je to absencia svetla. Ježiš prišiel na tento svet teda, aby sme mali život… a živí aby sme správne videli… a kde ho ešte neprijali je tma, chýba tam čosi, čo by tam malo byť. Kto neprijal Ježiša a to zjavenie, čo nám on priniesol, stále blúdi v tme.

Po tieto dni sme veľa oslavovali a možno sme z toho trochu aj unavení. A ako krásne začalo dnešné evanjelium: Na počiatku bolo Slovo… len jedno slovo. Aby sme sa nestratili v záplave slov, končím tento príhovor. Slovo sa telom stalo – v Ježišovi Kristovi, ktorého videli, dotýkali sa ho, počuli ho a mohli mu rozumieť. Toto Slovo chce však byť dnes preložené aj do našej modernej reči, aby mu mohli rozumieť aj naši súčasníci. Týmto prekladom má byť náš život žitý vo viere. Vo viere v Boha, toho pravého, zjaveného v Ježišovi, nie vymysleného ľuďmi. Je to pekná úloha pre nás v tomto novom roku.

Nech vám na vašich cestách svieti pravé svetlo: Ježiš Kristus.