Pre výber kandidáta na službu akolytu je potrebné pridržiavať sa cirkevných predpisov, zvlášť Kódexu kánonického práva, apoštolského listu Ministeria quædam, a najmä ustanovení konferencie biskupov. Odporúča sa, aby sa ministériá lektorátu a akolytátu neprekrývali v tej iste osobe, pretože obidve služby sú rozličné. Lektorát je zviazaný s ohlasovaním Božieho slova a akolytát je špecificky orientovaný na slávenie Eucharistie a na službu lásky a ľudského rozvoja. Toto vysvetľuje, prečo sa neodporúča, aby obidve ministériá boli určené jednej a tej istej osobe. Cirkev je služobné spoločenstvo, ktorej Duch Svätý rozdáva rozličné dary pre rozličné služby. Ak by však jedna osoba mala prijať obidve ministériá, medzi prijatím lektorátu a akolytátu má byť zachovaný primeraný odstup určený Svätou stolicou alebo konferenciou biskupov. (PAVOL VI.: Ministeria quædam.) Treba sa vyhnúť skutočnosti, že by službu akolytu vykonávala zakaždým iná osoba, najmä ak ide o menšie spoločenstvo, a treba tiež dôkladne pripraviť komunitu, v ktorej bude určeným kandidátom udelené ministérium akolytátu.
Kritériá na výber kandidáta by sme mohli zhrnúť nasledovne:
1. Pohlavie – Podľa úctyhodnej tradície Cirkvi sa služba akolytu vyhradzuje mužom. Preto nemožno predpísaným liturgickým obradom nastálo prijať do služby akolytu ženu. Avšak, kde to situácia vyžaduje, môžu byť na túto službu poverení všetci laici, teda muži aj ženy, ako mimoriadni vysluhovatelia, či už dekrétom od biskupa na určité obdobie alebo jednorázovým poverením kňaza, ktorý má na to povolenie od diecézneho biskupa. (KKP, kán. 230, § 1, § 3.)
2. Vek – Je potrebné, aby mal kandidát vhodný vek, ktorý má byť určený biskupskou konferenciou. (KKP, kán. 230, § 1. Porov. PAVOL VI.: Ministeria quædam.) Keďže tu ide o vykonávanie práva veriacich, je potrebné, aby to bola plnoletá osoba. Teda tá, ktorá dovŕšila osemnásty rok života a je schopná užívania rozumu. (KKP, kán. 97, § 1, kán. 98, § 1.) U nás zatiaľ Konferencia biskupov Slovenska nevydala žiadne usmernenie v tejto oblasti. V Banskobystrickej diecéze vydal diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž nariadenie nasledovného znenia: „Povolenie rozdávať sväté prijímanie nebudem dávať stredoškolákom, a to ani vtedy, pokiaľ ide o kandidáta na štúdium teológie.“ Z tohto nariadenia vyplýva, že potrebný vek na službu mimoriadneho vysluhovateľa v Banskobystrickej diecéze je minimálne 18 – 19 rokov. Je tiež potrebná duchovná, duševná i telesná zrelosť kandidáta. Biskupská konferencia v Taliansku napríklad stanovila, že vhodný vek na prijatie ministérií je 21 rokov. Pretože prv, než sa dosiahne tento vek, zdá sa ťažké hovoriť o stabilnej orientácii osoby a o nadobudnutí pastoračného vzťahu kandidáta s kresťanskou komunitou. Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý vydali biskupi Slovenska na roky 2001 – 2006, povzbudzuje seniorov k odvahe prijať čas odchodu do dôchodku, aby sa tak mohli venovať niektorým činnostiam a službám v Cirkvi, medzi ktoré je zaradená aj službu akolytu. Je preto vhodné, ba dokonca odporúčané, zveriť toto ministérium aj starším veriacim v dôchodkovom veku.
3. Slobodné rozhodnutie – I keď návrh na udelenie služby akolytátu podáva väčšinou miestny farár, vybraný laik si musí slobodne napísať žiadosť, ktorú podpíše a pošle ordinárovi. (PAVOL VI.: Ministeria quædam.)
4. Fyzické predpoklady – Pre vykonávanie služby akolytu je nevyhnutné, aby bol kandidát vhodný aj po fyzickej stránke. Veď jeho úlohou bude aj návšteva chorých v ich príbytkoch a v nemocniciach a vysluhovanie svätého prijímania.
5. Kresťanský život – Je potrebné, aby kandidát viedol opravdivý kresťanský život a aby často pristupoval k sviatostiam. „Na vykonávanie týchto úloh sa nemajú pripúšťať katolíci, ktorí nevedú čestný život alebo sa o nich nesúdi dobre, alebo ktorých rodinné pomery sa nezhodujú s morálnou náukou Cirkvi.“ (KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV A INÉ: Pokyny na riešenie niektorých otázok spolupráce laických veriacich, zameranej na kňazskú službu, 13.) Prístup k tomuto ministériu predpokladá intenzívny život viery a overenej lásky. Kandidát má mať osobitné vlastnosti určené biskupskou konferenciou, pevnú vôľu verne slúžiť Bohu a pomáhať kresťanskému ľudu. (PAVOL VI.: Ministeria quædam.) Banskobystrický diecézny biskup vydal toto nariadenie: Za mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania vyberajte zrelých, osvedčených mužov. Ak sú ženatí, tak takých, ktorí majú usporiadané manželstvo a rodinu. Je vhodné, aby mal kandidát určenú svoju životnú cestu a povolanie, aby to bol muž, ktorý žije kresťanským životom v manželstve, pričom aj jeho manželka by mala súhlasiť s vykonávaním tejto služby v Cirkvi.
6. Ochota začleniť sa do procesu formácie – S prijatím ministéria akolytátu je spojená aj určitá formácia, či už pred samotným prijatím tejto služby, alebo aj počas jej vykonávania. Preto musí kandidát súhlasiť s formačným procesom a byť ochotný spolupracovať.
Je úlohou miestneho farára, aby posúdil, či kandidát na službu akolytu spĺňa uvedené kritériá. Až potom môže predložiť žiadosť kandidáta miestnemu ordinárovi spolu s jeho odporúčaním a dokladom o absolvovaní formácie. Ordinár má za úlohu rozlišovanie ohľadom schopností, duchovnej prípravy a pastoračnej kvalifikácie kandidáta. Len vtedy, ak je presvedčený o jeho vhodnosti, môže ho ustanoviť za akolytu.