Spomínaš si svoj posledný strach? Bola to prekvapivá udalosť ako je diagnóza zákernej choroby? Dlhotrvajúce starosti o rastúci problém s dokončením školy, či zabezpečením pracovného miesta? Obavy o zaplatenie bytu alebo pôžičky? Vážne narušené rodinné vzťahy? Bojíš sa prílevu migrantov alebo terorizmu, ktorý ťa straší cez médiá? Moja skúsenosť je, že vždy keď hľadím na moje vlastné alebo cudzie problémy s vnútorným postojom obavy, tak len rastie môj vnútorný strach.

Čo ak sa nám však treba báť hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha? Čo ak tým hriechom je práve náš strach? Zmŕtvychvstalý Ježiš má pre učeníkov jasný príkaz: Nebojte sa!

No ak je strach prirodzenou súčasťou našich emócií, prečo nám ho Zmŕtvychvstalý Ježiš zakázal? Ak nevyhnutné vnútorné prežívanie nebezpečenstva, ktoré vnímame nazveme obavy, potom je normálne, že sa v nás vynoria rôzne obavy. Je však sebazničujúce dovoliť im budovať v nás kontinent strachu. Platí to pre jednotlivca aj spoločenstvo. Preto Živý Ježiš takýto strach zakázal v celej Cirkvi a v každom kresťanovi. Bol by totiž popieraním viery Zmŕtvychvstania.

Počas rozhovorov kňazov pri spoločných spovediach ma obohatila aj táto skúsenosť jedného z nich. Stretol sa s dospievajúcim dievčaťom, na ktoré mal strach veľký vplyv. Prejavil sa u nej správaním, ktoré chápeme u malých detí, nie v dospievaní. Ten kňaz ju povzbudil, že strach u človeka, ktorý ho v sebe sám živí  prichádza rozdúchať malý zlý duch, ktorý je sám ustráchaný, ale utešuje sa aspoň tým, že v strachu udržiava iných. Prijala jeho modlitbu a radu rozkázať strachu, aby odišiel v mene moci, ktorú nám dáva Ježiš. O nie dlhú dobu sa toto dievča stretlo s tým kňazom a hodilo sa mu okolo krku od radosti, že cez neho ju Boh viedol k víťazstvu nad jej strachom.

Kam smerujem? Pozrime sa na emauzkých učeníkov, ako v evanjeliu odchádzajú z Jeruzalema. Odchádzajú z mesta, kde v Ježišovom osude postupne skúsili naplnenie všetkých svojich obáv. Sliedenie zákonníkov a farizejov na ich učiteľa tam prechádzalo do úkladov, ktoré vyvolali obavy a odchod niektorých učeníkov. Potom nasledoval obrat toho, čo by sme nazvali „verejná mienka“ a zástup židov oslavujúci Ježiša pri príchode do mesta, žiada zrazu jeho smrť. Zvrchovaná svetská moc rimanov vedie nespravodlivý proces, ktorý vedie k najpotupnejšej možnosti smrti Ježiša na kríži. A všetky najhoršie obavy učeníkov sa jedna po druhej napĺňajú. Tak v nich rastie územie strachu, v ktorom prebývajú a odchádzajú z mesta, ktoré pochovalo nie len Ježiša, ale aj ich nádej. V strachu kráčajú preč a možno už v ústrety zúfalstvu. Strach by sa mohol stať kontinentom, na ktorom prežijú celý svoj ďalší život. Čo je však dôležité, učeníci sa do svojich obáv prestali uzatvárať a vyjavili ich navonok, aby začali nachádzať slobodu. Do tejto otvorenosti ich ducha mohol vstúpiť Ježiš ako neznámy sprievodca. S každým ďalším krokom ich cesty mu svoje obavy odovzdávali a on im pomáhal zbadať v ťažkých udalostiach príležitosť, aby prejavili svoju dôveru. Práve v tomto procese sa menilo ich srdce a odchádzal strach. A toto nachádzanie odvážneho postoja viery zmenilo ich cestu, aj keď sa vonkajšie okolnosti vôbec nezmenili. Čo sa stalo, že sa odvážne vracajú do Jeruzalema? Vládcami ostali Pilát a Herodes. Naďalej sú tu zákonníci a farizeji, ktorí po Ježišovom ukrižovaní chcú o to rýchlejšie umlčať aj jeho učeníkov. Vonkajšia situácia pre nich už nemohla byť horšia.

A práve v tejto situácii ich Boh vyzýva opustiť ťarbavosť srdca a rozkázať strachu, aby odišiel. Nemôžeme veriť tak, že sa v tomto svete rozplynú všetky útoky na nás a my budeme bez strachu z vonkajších nebezpečenstiev veriť. Rozkážme svojim osobným aj spoločným strachom, aby odišli, lebo s emauzskými učeníkmi kráčame naspäť do mesta nádeje v mene Víťaza nad strachom. On sám nás posiela, aby sme svojimi krokmi na ceste vracali odvahu dnešnému ustráchanému svetu. Ale prvým a najpotrebnejším krokom je rozkázať strachu v mojom vnútri.

Aj preto nám nie len Zmŕtvychvstalý hovorí: „Nebojte sa!“; veď vo Vigílii sme aj my jeden na druhého volali a pozývali sa navzájom „Nebojte sa! Aleluja!“ Kráčajme bez strachu a v odvahe, ktorú dáva živý Pán…

4e5e63dba27b349ea12ab34b51a02a65