Pastierska úloha

Napriek tomu, že slovo pokánie neznie príliš príjemne, robiť pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, k Otcovi, ktorý nás podľa svojho slova (Lk 15,11-32) bez výčitiek a radostne prijíma do svojho domu. Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby nás všetkých zavolal do domu svojho Otca. Chce, aby sa každý rozhodol zrieknuť Zlého a vrátiť sa k Bohu. Jeden z obrazov, ktorý Pán Ježiš použil, bol obraz Dobrého Pastiera a oviec, ktoré počúvajú jeho hlas, poznajú ho a idú za ním (Jn 10. kap.). Toto je úloha aj kňazov. Kňaz ako druhý Kristus má tiež byť pastierom, ktorý sa snaží chrániť Boží ľud pred Zlým, varuje ho pred nebezpečenstvom a vyzýva ho, aby opustil zlé cesty a dal sa na cestu k Pánu Bohu.

Bez pokánia nie je možné dostať sa k Bohu do neba. Výzva na pokánie nemôže chýbať v účinkovaní kňaza. Pokánie nemôže chýbať v živote kresťana. Nasledovať Krista znamená robiť pokánie, čiže oddeliť sa od Zlého a rozhodnúť sa nasledovať Hlas Dobrého Pastiera, ktorý zaznieva v hlase kňaza – pastiera.