Už pár rokov máme na Slovensku možnosť používať nové Eucharistické modlitby. Jedná sa o dve Eucharistické modlitby v omšiach za zmierenie (prvýkrát uverejnené v Liturgickom obežníku I/1983) a o Eucharistickú modlitbu v omšiach za rozličné potreby. Tieto Eucharistické modlitby sú súčasťou doplnku obnoveného Rímskeho misála.
Častokrát sa stretávame s otázkami kňazov, že kedy a ako sa môžu tieto Eucharistické modlitby používať, či sa môžu používať aj v nedele alebo len vo férie, a či ich vždy treba používať s vlastnými prefáciami alebo možno k nim vziať aj iné prefácie. Chcel by som dať do pozornosti niektoré časti dekrétov (Liturgický obežník I/1983, Liturgia 3/2001), ktoré tieto Eucharistické modlitby uvádzali a v ktorých nachádzame aj väčšiu časť odpovedí na uvedené otázky.

EUCHARISTICKÉ MODLITBY V OMŠIACH ZA ZMIERENIE
Boli vytvorené dva formuláre Eucharistickej modlitby. Pripravili sa preto, aby sa vyzdvihli aspekty zmierenia, ktoré môžu byť pohnútkou k vďačnosti voči Bohu. Preto ich možno používať v omšiach, v ktorých je pre veriacich zvlášť zdôraznené toto tajomstvo. Hoci obidve eucharistické modlitby majú svoju vlastnú prefáciu, môžu sa brať aj s inými prefáciami, ktoré majú vzťah k pokániu a obráteniu, napr. s pôstnymi prefáciami. Keďže v nedeľu sa kladie dôraz na Veľkonočný aspekt (nedeľa je dňom zmŕtvychvstania Ježiša Krista), nie je vhodné používať tieto Eucharistické modlitby. Výnimku by mohli tvoriť nedele Pôstneho obdobia.
Eucharistické modlitby o zmierení sa môžu brať v omšiach, v ktorých sa osobitným spôsobom ohlasuje veriacim tajomstvo zmierenia, napríklad v omšiach Za zmierenie, Za svornosť, Za zachovanie mieru a spravodlivosti, Za odpustenie hriechov, V čase vojny a občianskych rozvratov, Za dar lásky, O tajomstve svätého Kríža, O najsvätejšej Eucharistii, O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista a v omšiach v Pôstnom období.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ROZLIČNÉ POTREBY
Táto modlitba sa už od začiatku zostavovala tak, aby zodpovedala rozličným okolnostiam, ako to jasne ukazuje jej štruktúra aj text. Preto všetci, ktorí ju používajú, majú dodržať, aby sa text modlitby používal spolu s formulármi Omší za rozličné potreby. Keďže tieto formuláre sa nemôžu používať v nedele, je vylúčené aj používanie tejto Eucharistickej modlitby počas nedeľných svätých omší. Táto eucharistická modlitba sa môže používať s vlastnými prefáciami a zodpovedajúcimi príhovormi (sú štyri) spolu s formulármi omší za rozličné potreby, ktoré nemajú vlastnú prefáciu.
Dekrét ďalej podáva aj návrhy na používanie jednotlivých prefácií a príhovorov spolu s formulármi svätých omši:
1. Prefácia Cirkev kráčajúca po ceste jednoty a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za Cirkev, Za pápeža, Za biskupa, Za vyvolenie biskupa, Za koncil alebo synodu, Za kňazov, Kňaz za seba samého, Za služobníkov Cirkvi, Za duchovné alebo pastoračné zhromaždenie.
2. Prefácia Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za Cirkev, Za povolania na kňazský stav, Za rehoľníkov, Za rehoľné povolania, Za laikov, Na poďakovanie Pánu Bohu, Za upevnenie rodín, Za príbuzných a priateľov, Za dar lásky.
3. Prefácia Ježiš – cesta k Otcovi a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za ohlasovanie evanjelia národom, Za prenasledovaných kresťanov, Za vlasť alebo za obec, Za vysokých štátnych hodnostárov, Za zhromaždených štátnikov, Za rozvoj národov, Na začiatku občianskeho roku.
4. Prefácia Ježiš, kade chodil, dobre robil a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad V čase hladu alebo za hladujúcich, Za utečencov a vyhnancov, Za zajatcov, Za väzňov, Za chorých, Za umierajúcich, V každej núdzi, Za tých, čo nám ubližujú, Za milosť dobrej smrti.