Čo znamená skutočne milovať

Kristus Kráľ… S týmto titulom pozeráme v dnešnú nedeľu na Ježiša: Kristus je Kráľ vesmíru. Keď obzeráme v niektorých krajinách veľké paláce, ktoré boli postavené pre panovníkov a kráľov, možno nás preniknú aj rozpaky. Každý jeden prvok, či už architektonický alebo maliarsky, bol urobený veľmi precízne, aby povyšoval kráľa,...

Čítajte viac ...

Byť učeníkom s láskou

V týchto dňoch prebiehajú na Slovensku kňazské vysviacky a novokňazi slávia svoje prvé sväté omše. Do tohto kontextu zapadajú aj čítania nastávajúcej nedele. Z Evanjelia sa dozvedáme, že k Ježišovi prichádzajú veľké zástupy, aby ho prosili o pomoc. A Ježiš, ako dobrý Pastier, nikoho neodmietol, nikoho neposlal preč. Ale...

Čítajte viac ...

Zostať blízko Ježiša

Milí bratia a sestry, veľkonočná radosť je skutočná radosť. Nie je to iba naivný jarný entuziazmus, zabúdajúc pritom na zimu. Avšak často, aj počas Veľkonočného obdobia, nám Liturgia Slova poukazuje na ťažkosti života. Ľudské podmienky sú také, že, bohužiaľ, veľakrát si vyberajú smrť proti životu. Aj počas Veľkej noci...

Čítajte viac ...

Rozhodnúť sa správne

„Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.“ Týmito slovami žalmu nasledujúcej nedele nás liturgia uvádza do duchovného ovzdušia pôstnej doby. Je...

Čítajte viac ...

Eucharistické modlitby za rozličné potreby

Už pár rokov máme na Slovensku možnosť používať nové Eucharistické modlitby. Jedná sa o dve Eucharistické modlitby v omšiach za zmierenie (prvýkrát uverejnené v Liturgickom obežníku I/1983) a o Eucharistickú modlitbu v omšiach za rozličné potreby. Tieto Eucharistické modlitby sú súčasťou doplnku obnoveného Rímskeho misála. Častokrát sa stretávame s otázkami kňazov,...

Čítajte viac ...

Humerál – používať ho?

Dnes oveľa častejšie ako v minulosti počúvame diskusie o liturgickom oblečení, o jeho význame, použití či úplnom vynechaní až zrušení. Dnes by sme sa pozreli na humerál, ktorý sa dnes, najmä na Slovensku, viac nepoužíva ako používa. Humerál je kúsok obdĺžnikového plátna, ktorý sa ovinie okolo krku a nosí...

Čítajte viac ...

Miništrovanie dievčat

Keď sme v zahraničí prítomní na svätej omši, často vidíme, že okrem chlapcov miništrujú aj dievčatá. Možno sa vtedy pýtame: Ako je to možné? Veď za dlhú históriu Katolíckej cirkvi miništrovali len chlapci. A potom – prečo aj na Slovensku neminištrujú dievčatá? Na uvedenú otázku by sa dalo asi...

Čítajte viac ...

Pán s vami – I s duchom tvojím

Pozdrav patrí k praformám ľudských stretnutí. Je osobným aktom, ktorý vyjadruje úctu a uznanie. Pozdrav spája ľudí. Biblické formuly pozdravu mali náboženský charakter. Ich koreňom bolo slovo barakah – požehnať. Pozdrav zahŕňa odpoveď, obsahuje v sebe element želania. V dialógu pozdrav – želanie – odpoveď, pozdravujúci je aj prijímajúcim,...

Čítajte viac ...

Výber kandidátov na službu akolytu

Pre výber kandidáta na službu akolytu je potrebné pridržiavať sa cirkevných predpisov, zvlášť Kódexu kánonického práva, apoštolského listu Ministeria quædam, a najmä ustanovení konferencie biskupov. Odporúča sa, aby sa ministériá lektorátu a akolytátu neprekrývali v tej iste osobe, pretože obidve služby sú rozličné. Lektorát je zviazaný s ohlasovaním Božieho slova a...

Čítajte viac ...
  • 1
  • 2