Svätý Patrik, apoštol Írska, pri ohlasovaní tajomstva Najsvätejšej Trojice použil analógiu trojlístka, v ktorom tri samostatné a z nášho bežného pohľadu rovnocenné lístky tvoria jedinú rastlinu. Bolo to jednoduché prirovnanie so všetkými jeho nedostatkami, no predsa pomohlo, aby vieru v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, prijali tisíce ľudí. Predstavilo tri jedinečné a pritom rovnocenné osoby, ktoré predsa tvoria jediného Boha, ktorému patrí úcta človeka. Svätec žil v čase, keď v Cirkvi práve prebiehalo hľadanie vieroučne správneho pochopenia vzťahov v Bohu, ktorý nám zjavil svoj vnútorný život troch osôb. V nedokonalosti našej pozemskej reality máme hľadať a ukazovať ako je v nej prítomný Boh. Dnes je významne prítomný v praktickom vyznávaní pravdy o Trojici.

Bratia a sestry, už sme si zvykli na mnohé cudzie slová, ktorými popisujeme našu spoločnosť a zmeny jej myslenia. Iste ste sa už stretli aj s konštatovaním, že naša spoločnosť je individualistická. Rozumieme, že sa tým myslí niečo také, s čím máme všetci skúsenosť, že si totiž každý jeden človek uvedomuje svoju jedinečnosť a tým aj akúsi oddeľujúcu čiaru od iných ľudských „individualít“, teda od každej osoby okolo nás. Toto smerovanie ľudskej spoločnosti naberá na otáčkach, odkedy sme začiatkom novoveku začali zo stredu zmýšľania ľudskej spoločnosti odstraňovať Boha kresťanského zjavenia a postavili tam človeka.  Odsunuli sme Boha, ktorý žije v troch jedinečných  osobách, avšak spojených putami vzájomného láskyplného obdarúvania a do stredu záujmu sme postavili jedinečnosť človeka – individualitu. Tak sme však v našich ľudských vzťahoch začali stále viac strácať cit pre to, že naša – na obraz a podobu Božiu stvorená – ľudská jedinečnosť je určená aj vzťahmi lásky, ktorou nás obdarúvajú osoby okolo nás a ktorú mi darujeme iným. Idol jedinečnosti povýšenej nad schopnosť sebadarujúcej lásky je jedným z hlavných neuvedomelých bôžikov ľudí, ktorých stretám. Preto chápem, že zmätok myslenia ich dnes vedie až k chápaniu a definovaniu seba samých podľa individuálnych kritérií. Možno z ich úprimného, ale individualistického, hľadania seba samých vznikajú a spoločensky sa presadzujú aj ideológie popierajúce prirodzenosť ako ju stvoril Boh. Cestu von z tejto samoty, smútku a depresie moderného človeka však Boh ukázal práve v tajomstve Trojice a v tom, že podľa obrazu trojičnej lásky žijú konkrétne, aj keď nedokonalé, spoločenstvá veriacich ľudí.

Z teologického základu jedinečnosti každej z božských osôb sa v našej západnej kresťanskej kultúre rozvinula úcta k jedinečnosti každej individuálnej osoby, ktorou je každý, na obraz Boží, stvorený človek. Kresťan ale nemôže ostať pri individualistickej hrdosti na to, že úcta k jedinečnosti človeka je niečím, čo inšpirovala jeho viera. Veriaci človek, tak ako svätý Patrik, vidí dnes ľudí, ktorým chýba plné svetlo pravdy a hľadá, ako im túto pravdu osvetliť analógiou. Preto objavme, že nás tajomstvo Najsvätejšej Trojice pozýva s odvahou žiť ako nedokonalú a predsa úžasne osvetľujúcu analógiu naše spoločenstvá. Máme v dnešnom svete žiť ten život, ktorý sa učí žiť prirodzená rodina muža, ženy a detí, ktoré prichádzajú ako dar zo vzájomného obdarovania a odovzdania sa v láske. Máme žiť svedectvo malých, ale spájajúcich spoločenstiev, ktoré svoje obdarovanie láskou rozširujú za svoje hranice a obdarúvajú miestnu Cirkev a spoločnosť. Máme žiť spoločenstvo viery, ktoré tak ako Trojica, nie je uzavreté do seba, ale ktoré láskou vykročí k jednotlivcom a skupinám, aby im ponúklo tajomstvo nezištného obdarovania láskou. Tu vidím liek na individuálne vyspelého, ale osamelého, smutného a depresívneho človeka dneška. Vníma, že je ako osobnosť neúplným, ale nevie, že je to preto, lebo stratil rozmer jedinečnosti, ktorou jeho život obdarúvajú osoby, s ktorými má výlučné vzťahy. Svedectvo takého života potrebuje tento človek vidieť a skúsiť. Môže ho nájsť, keď stretne spoločenstvo ľudí pripravených vykročiť zo svojho kruhu a láskou ho nezištne obdarovať. V našom svete chce Boh analógiu nášho života viery, ktorý môže mať svoje nedostatky, tak ako to bolo v prípade vyučovania viere trojlístkom sv. Patrika, a predsa bude oslovujúcim pozvaním na putovanie k Trojjedinému Bohu.

trojica 1